Ask the Mauritians

Sharing local knowledge to make information more accessible to Mauritians, expats and tourists

Join Community
Ask the Mauritians
1284 members 1793 topics 5966 posts

Ki diferans ena ant roti, farata ek chapati?

last updated
created
2 replies
843 views
3 users
0 likes
Sagitarius 28 Jun 2012

Kot mwa, mo mama kraz boul lafarinn la, li pas delwil lor roti la, li ploy li lor 2/3 larzer, ploy 3em tier la lor de premie la; apre li fer mem zafer an longer: ploy lor 2/3 longer e ploy 3em tier la lor de premie la. [mo kwar apel sa ploy loya]
Apre li refer li en boul ki rekraze avan pas lor tawa e lerla geyn enn roti feyte. Kuma apel sa?

2 Comments

gices 29 Jun 2012

Kan fer roti, normalman to met zis lafarine ek delo. Li bien mince komparer ek farata/chapati.

Farata (pharatha) li buku pli gro ki lot 2 la parski pli souven dimun met bann 'stuffing' ladan. Kapav tonn tander aloo paratha, ki enn espes roti ki rempli ek pom de ter. To kapav met nimporte ki to anvi ladan, ena dimun prefer gobi paratha (chou-fleur).

Chapati to bizin ploy li omoins 3 fois kan to fer li. Sak fois to ployer, to azut mantek (ghee) ek letan linn fini cuit, li paret kuma enn sutalfine (uswa feyte kuma to dir).

Saki to mama fer la apel chapati.

Chek sa link la pou plis linformasyon.

Sagitarius 30 Jun 2012

Mo'nn chek link la, me mo turve ki farata osi kapav feyte e li pa oblize foure.