Mo ti envi gagne ene eclaircissement sans jugeman de valeur pu bane professeur dont mo ena ene profond respect,

last updated
created
5 replies
489 views
5 users
0 likes
Fleuriot_Flore 25 Oct 2012

couma li possible qui ene zenfan li reste 7 ans dan lekol primer et li pa kone lir ek ekrire,nu ouvert debat la pu nu kapav orient nu action pu l'avenir nu zenfan,svp pa commence dir moi la pauvrete,quan nu repon pran en consideration tou bane aspect et nu reagir merci

5 Comments

Ask the Mauritians

Sharing local knowledge to make information more accessible to Mauritians, expats and tourists

Ask the Mauritians

Get help with your own questions, find what's new and talk with people on the same journey

This is a premium community exclusive to our members to discuss all things Mauritius where some of the discussions have been made public but read-only for you to get a taste of what it's like on the inside. Membership is £2.99 (approx. Rs135) for 30 days access, collected through Paypal and can be renewed or cancelled as you see fit.
1307 members . 1838 topics . 5966 posts
Sagitarius 27 Oct 2012

Mo panse tro buku dimun inn fer bann sanzman zis pu kapav met zot nom lor nu system ledikasion e rezilta final pa tro bon. Mo ti kumans elabor lor sa isi me kouma li ti pe vinn tro long mo kwar mo pu plito ekrir enn lartik lor sa size la.

Sinon, enn pwin kot mo pa dakor se kan dir povrete pa zwe enn rol. Sa facter la influans buku zafer. Da lakaz kot pu dimun 'asiz inpe' mem pena ase plas kot pu'ena plas pu zanfan etidie. Kan dimun pe ris diab par lake pu pey kouran, pu amenn manze dan lakaz eski so latet ase poze pu ed e ankouraz zanfan pu etidie. Eski dan enn fami pov zanfan geyn fasilite ki seki pli ris genye, eski zot geyn lokazion konn lot landrwa ki zot lakaz ek zot lari. Mo panse tusala inflians kapasite pu konpran seki profeser pe dir.

Ant zanfan kuyon ek zanfan malin an zeneral pena sa kantite diferans la. Bann retarde osi rar ki bann surdoue. Me ena profeser ki si so kat-sink 'meyer zelev' inn konpran li pa tro kas latet ar lezot. Seki ki ena ankor se diferans sansibilite. Ena zanfan ki pa swiv si profeser pe koz ar zis tablo ek miray. Tanzantan bizin nomm li pu atir so latansion, fer li interese. Ena zanfan ki sibir bann violans [pa neseserman fizik] divan lizie indiferan bann gran dimun, kapav divan so profeser mem. So lintelizans mem pu fer li mefie profeser la.

Ena enn lot facter ki Khush inn mansione, se rasism. Normalman se enn zafer ki dan Moris dimun kontan fer kumadir li pa existe.
Ena de fason ki enn profeser kapav rasist.
1, Ena bann rasist fran-fran, kare-kare, ki interese pu anseyn zis so 'bann' e ki pena letan ar lezot. Sa profeser la pou kapav al ziska bufonn lintelizans enn zanfan si li pa so bann.
2, Ena osi bann seki rasist san zot realize. Zot kwar- honetman e sinserman- ki zot pa rasist me zot ena bann prezize. Zot pena nide pu negliz zanfan tel u tel kominote me kan enn zanfan enn kominote ki zot pa vreman kone geyn problem pu swiv klas zot pans [san mesanste] 'sa bann la pa kapav aprann mem sa' e zot les li tombe.

Ena enn lot problem ar lekol se ki nivo an zeneral inn bese, me sa kouma mo'nn dir pli laho mo prefer koz sa lor enn lartik separe.

gices 25 Oct 2012

Mo panser sa bann point la zuer enn role:

  • Tu zenfan pena mem nivo intelektwel - ena pli for akademikman, lot dan art etc.

  • Ena profeser pares, alor zot pa vraiman intereser montrer zenfan la lir, zot pu fer zis minimum ki bizin fer pu zot gagne zot salaire tou les mois.

  • Ena bann klass tro gran (tro buku zelev dan klass la), alor profeser pa kapav donn tou zenfan latension ki zot bizin.

  • Background zenfan la si zuer enn gran rol. Si ena problem lakaz (mama/papa laguere, p vivre dan difikilte, malad ou nimporte ki lot problem ki afecter sikologikman zenfan la), li pa pu kapav apran kuma bizin.

Ena bann zafer ki kapav fer kuma fer bann klass pli tipti, rod bann profeser ki ena pasion pu zot travay mai ena bann lezot zafer ki pli difisil pu rod enn solision kuma si ena problem dan lakaz zenfan la. Kapav fer "counselling" mai li deman enn gro bidget e li pa garanti oken resilta.

Khush_Mendossa 25 Oct 2012

Dans sak class ena enn zelev ki 'mari kuyon' ek enn ki 'mari malin'. Dans lesprit professeur la li kumsa. Prof la kapav racist osi. Li kapav pas kontent enn zelev pou buku raison. Buku fois pena one-to-one teaching. Mo kon ban prof ki fer one-to-one ek sa li mari bon. Mais komer zelev ena dans nou ban klas primaire li imposib pou fer sa alors buku zenfant depi First mem penaliser.

Li osi posib ki enn zelev kav malin dans enn sizer. Mais dans lezot sizer li pas kav apran ditou.

Pauvrete pas vraimem zouer enn role isi. Tou depan situation dans so lakaz. Eski li kapav concentrer lor letid? Eski li p gagne enkourazmen?

Dernier zafer li kapav relier avek so letat de sante. Li kapav autist san ki person koner. Li kapav ena ban traumatisme, ban frayeur etc.. Ban zafer physik osi zuer enn gran role.

Fleuriot_Flore 25 Oct 2012

merci khush

1
Khush_Mendossa 25 Oct 2012

De rien.