System arcanteur dans bazaar korek ousa non ek eski ena 1 system plis bon ki sa?

Posted by
611 views
2 replies
3 users
Khush_Mendossa
gices
Sagitarius
+

Ban planteur kit legim ek arcanteur, ban marchand ki ena latab acheter pou bon marcher lerla vend plis chere.

Alors, ban marchand ki pas planter gagne plis buku kass ki ban planteur. Eski li korek sa? Pena 1 lot system plis bon ki sa?

2 Replies

Sagitarius
Sagitarius Level 2

System pli bon sirman ena parski mo pa kwar system pli pa bon ki sa existe. Mo ena enn kamwad planter; tulezur, 7/7, li pa get lapli li pa get t freser, li pran bisiklet 6her Curepipe li al karo Piton du Milieu. So fam ariv par bis e zot travay ziska midi-1her.

Enn fwa mo ti'al ar li kot courtie legim e mo'nn geyn mari sok. Mo dimann li si li pa perdi ar sa system la; li reponn mwa " Ki pu fer, system la ki kumsa."

Planter la cone ki seki li'nn prodwir avek lapenn perisab, li pa kapav diskite, li oblize aksepte pri ki courtie deside. Mo pa cone si courtie mem fer ankanter uswa li'enn filyer planter--> courtie--> ancanter--> vander.

Seki kapav fer kitfwa se met anplas enn bann biro rezional ki aste legim ar planter [kuma bann courtie u inpe kuma Agricultural Marketing Board fer pu pomdeter ek zonion] me ena risk ki pri ki bann biro kumsa fixe kapav vinn enn problem 'politik'.
Enn lot solision posib se sanz system lavant ar piblik: met anplas bann bazar cooperativ ar ki planter vann legim direk, inpe partu e bann bazar la gete ki pri zot pu vann ar piblik.

Kan mem ki kapav fer pu kas sa system ki abiz febles bann planter la, se guvernman ki pu bizin organiz li parski system aktwel la tro instale pu ki bann planter kapav fer kiksoz par zot mem pu sanz li.

1 Reply
gices
gices Level 6

Bon kuma tomem tonn truver, sistem la dan bez net. Mari dominer zot fer r bann planter. So problem c ki ena buku planter mai pena ase latap dan bazar. Bann saki finn gagne sanz pou gagne 1 latap bizin paye 1 frai municipalite tou les mois mo kwar mai sa pa justifier ki zot kapav charge enn pri ki bien pli ser ki zot finn acheter.

Bann planter la pena oken choix - si zot pa vann legim la bon marser, zot pa pou gagne zot lavi. Enplas laiss legim puri, plito vann li gagne 1 ti largen.

Saki ti bizin ena c 1 pri plus ou moin fix pou ban legim. Pri la sanzer zis kan ena siclon ou lezot problem ki afecter agrikiltir. Ban marsan dan bazar kapav met 1 margin profit lor legim la lor 1 nimero fix. Dison 30%. Kuma si zot acheter pom damour pou rs10 la livre, zot kapav revann sa rs13. Aster la zot acheter rs10 mai zot revan rs20-30 ki 2-3 foi pli ser.

Bizin ena plis regilasyon pou bann zafer kumsa mai la fason bann zafer marser isi, pena sanz ki 1 pli bon sistem pou vinn tir bann ti planter la dan bez.

Have something to say?
Ask a Question