Langaz ki Nu Servi Tulezur

last updated
created
3 replies
937 views
4 users
0 likes
Sagitarius gices
Ba

Eski Kreol Morisien enn langaz?

Buku dimun ankor ena dout lor la. La mazorite mo Kreol sorti dan Franse e kapav panse ki kikenn ki pe coz Kreol se enn dimun ki pe coz Franse mal u se zis kikenn ki pa conn coz Franse. Me kan nu get langaz Franse laplipar mo sorti dan Latin; alor eski kikenn ki coz Franse se zis enn dimun ki pa conn coz Latin? Kreol finn evolie buku depi ki li'nn ne e depi bien lontan li pe devlop san okenn depandans lor Franse. Les nu get enn ku ki dimun ena kont Kreol Morisien:

Kreol pa enn langaz

Enn langaz defini kuma enn ansambl bann mo ek manier pu servi zot ki comen dan enn mem lepep, enn mem teritwar u enn mem kiltir. Si pa vreman ena enn kiltir Morisien, Kreol satisfer de definision langaz: ou al nimport ki cote lor teritwar Moris ou coz Kreol, dimun conpran ou e reponn ou an Kreol. Sa ase pu kalifie Kreol kuma enn langaz. Tu Morisien, mem bann ki pli suvan coz lot langaz, conpran e conn coz Kreol corecteman: sa osi par li mem kalifie Kreol kuma enn langaz.

Kreol enn pidjin / enn patwa / enn dialect

Enn pidjin se enn system cominikasion brik brak ant de dimun ki coz de langaz diferan, ki sakenn pa conn langaz lot la apar omwin enn ladan ki conn enn de mo dan lot langaz la. Seki bann marsan laplaz e parfwa marsan bazar u sofer taxi servi pu cominik ar etranze li enn pidjin.

Enn patwa se enn variant rezional enn langaz. Si Quebec ti fer parti LaFrans, Franse Quebecwa ti pu kapav defini kuma enn patwa. Mem zafer dan Moris, sipoze ti ena enn parti Moris- dizon dan district Savanne- kot buku mo seki leres Moris servi inn deforme conpletman, langaz zot coze [dan Savanne] la ti pu enn patwa. Kreol coz parey partu dan Moris, donc patwa Kreol Morisien pa ekziste.

Enn cominote [ras] dominan kapav kalifie langaz enn lot cominote kuma dialect. Se zis enn atitid. Kan enn dimun kalifie so prop langaz kuma dialect, sa vedir li ena complex inferiorite par rapor ar enn lot [dan ka Morisien ar bann blan, bann Franse]

Langaz Kreol se langaz bann Kreol [cominote Kreol]

Laplipar bann Kreol coz zis Kreol, apar seki coz osi Angle u Franse. Sa pa vedir ki langaz Kreol apartenir a cominote Kreol. Si bann Kreol conn coz- nu kapav dir- zis Kreol se dabor akoz akiltirasion ki dat depi lepok esklavaz, me osi parski bann guvernma siksesif pa'nn turv lokazion met otan lintere ek larzan dan seki Afriken ki dan seki Aziatik. Bann langaz ansestral bann Kreol se Sakalava, Makhuwa, Chinyanja ek osi Wolof. Langaz Kreol se enn langaz Morisien ki'nn pran nesans e inn devlope dan Moris e ki apartenir a tu Morisien .

Kreol se donc enn langaz e se langaz tu Morisien e pa langaz enn cominote partikilie. Ekrir Kreol pa enn nouvo nide. Depi plizier banane tu bann lanket lapolis transkrir an Kreol. Bann lezot departman, kuma Biro Travay, osi fer zot bann lanket an Kreol; Minister Lasante pibliye so bann panfle pu inform lor bann diferan maladi an Kreol e sa donn bann rezilta. Tulezur 1.2 milion dimun servi Kreol dan zot lakaz, dan lakur lekol, dan lopital, dan biro, dan bis, ninport ki cote, ninport ki landrwa.

Alor kuma zot kapav ena dout sipa seki zot pe coze la se enn langaz?

Sagitarius
Sagitarius Published 19 May 2012

3 Comments

Ask the Mauritians

Sharing local knowledge to make information more accessible to Mauritians, expats and tourists

Ask the Mauritians

Get help with your own questions, find what's new and talk with people on the same journey

This is a premium community exclusive to our members to discuss all things Mauritius where some of the discussions have been made public but read-only for you to get a taste of what it's like on the inside. Membership is £2.99 (approx. Rs135) for 30 days access, collected through Paypal and can be renewed or cancelled as you see fit.
1307 members . 1838 topics . 5966 posts
Ba
BadFundodo 14 Jan 2016

La plipar morisiens kz Kreole cuma mode de communicasion, peu importe so l'origine/ ethiciter. Dans la plipar college zt kz creole. Ena bucu dimounes ki cz Kreole acz c sel langaz ki zt kne czer.. pa kne kz Franc. Donc Kreole par elimination/ sel option.

gices 20 May 2012
Mo panser ki buku dimun inn kalifier kreol kuma enn langaz ki vremen apartenyr a bann kreol dan moris. Akoz nu enn pays multirasial, so indien panser ki hindi/bhojpuri ki so langaz, so misilmen dir urdu, so sinoi dir mandarin ki so vrai langaz. Ena sa problem komunalis la.

Bon mo to pou poz twa enn kestion : monn remarke ki google panser ki kreol ki nu ekrir lor sa site la li kreol haiti, pa kreol morisien. Eski ena diferans ant de kreol la?
Sagitarius 21 May 2012
En buku diferans dan ortografi e mo panse sirman dan vokabiler osi. Par exanpl zot pa ekrir Kreol Haitien me Kreyol Ayisyen.