Ask the Mauritians

Sharing local knowledge to make information more accessible to Mauritians, expats and tourists

Browse Topics
Ask the Mauritians
1306 members 1835 topics 5966 posts

Kouma bann sif vizit lor Facebook kapav pli gran ki lor mo blog?

last updated
created
8 replies
199 views
4 users
0 likes
Sagitarius 22 Nov 2012

Mo share mo bann post lor mo paz facebook. Laba li dir mwa: sif saw this post. Sa sif li done la tuletan pli for ki sif vizit ki indike lor mo blogstats. Enn lexplikasion?

8 Comments

Like what you see?

Our one-click login makes it easy to share your thoughts. You can ask your own questions, get email notification of replies to your posts, add your comments, and give a thumb-up to the things you like.

Just use your Facebook/Google/Clever Dodo account to login.

gices 22 Nov 2012

Kan to share enn link lor to paz facebook, li paret dan newsfeed to bann fans. Si to ena 100 fans, dan enn cas ideal tou les 100 dimun pou truv sa (li pa le-cas an realite selma parski ena enn zafer ki apel EdgeRank ki determine dan kisanla so newsfeed to bann post pou paret.

Kan enn fan like to link/post, sa aster paret dan newsfeed so bann kamarad. Si li ena 50 kamarad, dan enn cas ideal tou les 50 pou truv sa.

Laiss mo donn twa enn lexemple :

To ena 100 fans lor to paz facebook
Sak fan ena 50 kamarad
Tou to fan like to post/link
Oken lezot kamarad to bann fan pa like to post/link (alor li pa pou paret lor newsfeed to fan so kamarad so kamarad)

Lor facebook li pou dir : 5000 saw this post

Sa osi san ki oken dimun finn vizit to site! To stats blogstats la montrer twa komien dimun finn vizit to site/paz alor li 2 zafer bien diferan.

1
Sagitarius 30 Nov 2012

Mo ti deza konn sa. Sa anomai la pa vinn ladan. Enn lexamp: yer swar mo'nn pibliye enn post lor mo blog an Anle zordi mo chek bann sif. Lor blog lamem ena enn zero bien ron. Lor mo paz Facebook li dir 5 people saw this post Mo check Insights, li indik Reach:5, Engaged users:2. Dan Engaged users ena 1 Like ek 1 Click.

Ena donc enn visiter ki'nn klik lor link la me Wordpress pa'nn kont li. Mo panse kapav bann feed RSS fi fer sa. Mo ti'ena 2 feed RSS lor FB, mo'nn anlev li mo gete si sa fer enn diferans.

gices 30 Nov 2012

Si kiken klik lor link la dan facebook pou vinn lor to site, apres tutswit klik "back" lor zot browser, alor kapav script ki servi pou konte visiter lor wordpress pa finn gagne letan declanser. Monn chek blog la ek script stats la net anba dan code html la, alor kapav paz la pa ti "fully rendered" ou pa code stats la pa ti enkor process (execute).

Sagitarius 30 Nov 2012

To vizit inn konte dan blogstats. Sinon, mo kwar mo turve kot problem la vini.
Wordpress pa kont bann vizit a partir bann brawzer ki pa ki ena problem ar javascript- kouma Internet Explorer.
Donc Wordpess pa kont serten vizit par IE. Aparaman seki pa konte se tu u enn parti bann lartik kot ena foto. IE ena enn issue avek bann zimaz.

gices 30 Nov 2012

Servi Google Analytics, li pli bon :)

Sagitarius 30 Nov 2012

Google Analytics pa disponib lor Wordpress.com.
Mo kwar mo kapav dir li konfirme aster: se enn problem brawzer ki bann viziter la servi e sipa zot inn regle li pu exekit javascript. Bann vzit par smartphone osi Wp pa konte, aparaman.
Pu nanie mo'nn ferm bann feed RSS lor FB....

Khush_Mendossa 22 Nov 2012

B pas tou dimoun ki visit to post lor facebook ki visit post la lor to blog. Ena buku dimoun zis lir title la lor facebook mem.

Sagitarius 22 Nov 2012

Lor fb ena bann link. Ena plizier link lor paz la kan li ouver. Mo panse tu bann link la ti bizin ena mem sif, si zot kont seki vizit paz kan mem viziter la pa klik lor okenn link.
Ena osi bann link ki'nn poste de fwa an mem tan, e mo'nn bliye efas enn ladan. Sa osi ena diferans dan sif.