Lezar p vinn enn gran problem kot mwa, ki mo kapav fer?

last updated
6 replies
257 views
5 users
0 likes
gices 08 Nov 2012

Mo finn fer remark ki ena buku lezar kot mwa; dan sak lasam, sak koin miraye bizin ena lezar. Sa ki pli fatig mwa ladan c ki zot fer malprop partou, lor bor lafnet, lor latab, dan lakuzine - zot largue zot ti boute lingo nwar. To ress netoyer mem, zot ress fer malang mem.

Mo pa anvi met poizon pu touye zot mai mo anvi pouss zot. Si zot ress dehor korek mai pa rente dan lakaz. Eski ena kit zafer mo kapav meter pu farouss zot?

Ask the Mauritians

What better way to get help with your queries than to ask the locals

Join Community
Ask the Mauritians

Ask your own questions, comment, vote and do more

This is a FREE community. Please follow the guidelines and be polite.
1260 members 1765 topics 5966 posts

6 Comments

Khush_Mendossa 09 Nov 2012

Dapres seki mne truver, buku dimoun gard peacock feathers pou pousse zot.

Plis simple c elimine zot source manzer kuma ban bugs, kankrela tousa. Alors, seal tou to ban food items, ferme to lakaz, spray enn bon insecticide partou, sorti pou kelke heure, lerla passe vaccum cleaner.

En passant, imP lezar dans lakaz li bon de tant en tant pou manz ban lezot bugs ki fer malad.

gices 09 Nov 2012

Wi imper lezar bon, mai kan ena tro buku la bez sa. Mo bizin rod impe plim pikok. Hmm kuma dir "peacock" an kreol, lol.

Iron_Man 10 Nov 2012

lol dir: plime pan

gices 10 Nov 2012

Wep "pan", aster monn re-rapel, mersi @Iron_Man

avish 25 Nov 2012

met lalcol bleu dan ene bouteille ki ena ene spayer apre to spray lor coin meraille kot zot habitier passer, doucement doucement zot pou ale ek zot pas pou mort

gices 25 Nov 2012

Mo bizin esay sa, merci.