Ask the Mauritians

No one knows better than a local and if you're Mauritian, this is the place to belong.

Join Community
Ask the Mauritians
1277 members 1777 topics 5966 posts

Eski mo geyn drwa poste plizir lartik de fwa- lor de blog?

last updated
created
1 reply
99 views
2 users
0 likes
Sagitarius 06 Apr 2013

Mo'ena lintansion pibliye enn [u plizir] rekey enn parti seki mo'nn poste lor blog plitar kuma ebook uswa mem liv inprime.
Mo'ena enn blog [zero post pu lemoman] kot blogspot kot mo ti le poste enn-de sa bann lartik, zistwar u poem ki mo ti le inklir dan sa [bann] rekey la.
Eski sa enn zafer interdi uswa p'ena problem? Mo'ena bann dout lor la.
Mo bann blog lor Wordpress e blog kot mo'le re-poste bann lartik la lor Blogger.

1 Comment

gices 06 Apr 2013

To kapav poster mem lartik lor diferan blog/site, tanke ki to mem ki finn ecrir zot. Mai problem ki to pou gagner c sa pou cre saki apel "duplicate content" ki Google pa contan. Si to pa kass tete r visiter ki Google avoy twa depi zot resers, fer li san traca, mai panser ki Google (ek bann lezot moterr de resers kuma Yahoo/Bing) pou penalise twa et pou diminier to ranking.