Ask the Mauritians

Sharing local knowledge to make information more accessible to Mauritians, expats and tourists

Join Community
Ask the Mauritians
1284 members 1786 topics 5966 posts

Eski mo geyn drwa met enn zimaz Aapravasi Ghat ki mo'nn dawnlod lor enn blog ?

last updated
created
1 reply
407 views
2 users
0 likes
Sagitarius 11 May 2011
Mo ti le poste enn lartik depi inpe lontan lor Aapravasi Ghat . Mo'nn turv inpe lor Internet me li pa kler si ena copyrayt lor la . Li pa vo lapenn mo ekrir lor sa size la si pa met enn foto . Mo panse laplipar mo bann lecter abitye pa pu interese ar sa size la si ena zis text .

1 Comment

gices 14 May 2011
To kapav fer 2 zafer:

1. Met zimaz la, enba li met link kot to fin gagne foto la (kumsa to p montrer ki sourse original la pa twa mais sa site kot to fin pran zimaz la)

2. Servi zimaz la lor to sit, si ena kit problem, ban la pou kontakter twa pou dir twa retir li ou referans zot. Ena dimun met ene phraz enba zimaz la "fer nu koner si zimaz la ena kopirite lorla, nu pu retir li touteswit'.