Ask the Mauritians

Sharing local knowledge to make information more accessible to Mauritians, expats and tourists

Join Community
Ask the Mauritians
1307 members 1838 topics 5966 posts

Eski langaz kreole lor internet vraiment serviab?

last updated
created
13 replies
337 views
5 users
0 likes
Khush_Mendossa 20 May 2012
Kav zis 1 ou 2 fois mne servi langaz kreole pou search lor google. Mo maziner ki moricien pas enkor koner ki kapav servi langaz kreole pou gagne ban results, surtou ban kestion ek reponse. Foder par hasard ki zot tomb lor 1 site moricien kuma CleverDodo lerla zot gagne enn ti lespoir pou lang kreole.

13 Comments

Ask the Mauritians

Sharing local knowledge to make information more accessible to Mauritians, expats and tourists

Ask the Mauritians

Get help with your own questions, discover what's new and talk with people doing the same thing

This is a premium community exclusive to our members to discuss all things Mauritius where some of the discussions have been made public but read-only for you to get a taste of what it's like on the inside. Membership is £2.99 (approx. Rs135) for 30 days access, collected through Paypal and can be renewed or cancelled as you see fit.
1307 members . 1838 topics . 5966 posts
Sagitarius 21 May 2012
Mo pa servi Google an Kreol. Kitfwa li kapav interesan pu seki conpran zis Kreol. Mo servi resers par URL pu enn-de zafer e resers par brawzer pu tu leres. Kan mem ki langaz kikenn servi, li pu geyn rezilta dapre conteni ki ena lor internet.

Pu ki internet an Kreol vinn interesan fode ki ena plis conteni. Ki'ena an Kreol lor internet? Apar Clever Dodo mem, mo'ena enn blog ki pena buku viziter regilie e ti'ena Answers.mu ki ti melanz Kreol, Angle ek Franse e ki mo kwar bien inn ferme. Lalit ek osi Dev Virasawmy ena bann sit dorman. Ena enn sit mizikal Bonto Klip ki dorman depi Mars 2011 e mo kwar sa fer tu seki lor internet an Kreol.

Internet an Kreol pa pu mars bien tank pa regle sa problem ortografi la. Diksioner Morisien pa'nn rezoud sa. Ena tuzur plizier grafi Kreol ki pe servi actwelman. Lor blog akoz sa Souvan mo met doub tag. Par exanpl si mo ekrir enn lartik lor ortografi- ki AKM prefer apel lortograf- mo met tulede tag, ortografi ek lortograf.

Me vre problem internet dan Moris se ki isi preske tu dimun ki ena enn kompyuta kot li servi internet zis pu al lor Facebook.
Khush_Mendossa 21 May 2012
Mne gagne imper difficulter komprand to kreole, mais mne reussi a la fin. Sa li 1 preuve ki langue kreole li vraiment penkor bien etabli.
Sagitarius 21 May 2012
Mo panse li plis enn prev ki to pa abitie lir Kreol. Kan mo ti desid pu aprann Kreol mo ti aste tu liv Dev Virasawmy ki mo ti turve e apre 2 zour mo ti lir so Kreol fasilman.
Pli tar mo ti lir tu text Ledikasyon Pu Travayer [LPT] e mo ti kapav lir sa mem vites ki vites coze. Tusala li vinn ek pratik, e parey kuma Angle u Franse seki pa abitie lir dan enn langaz kapav geyn inpe difikilte pu conpran li.

Me kan mem sa, mo bizin admet ki mo pa servi enn ortografi telman standard. Grafi LPT pli lizib ki tu me li pa pratik zis bann text sinplisite, dapre mwa. AKM li inpe incoheran dan so bann prinsip: par andrwa geyn linpresion ki li'nn desid ortografi bann mo dan enn fason pu ki bann ki abitie ekrir Franse pa santi zot depeyize e lot cote ena bann lezot mo ki donn linpresion ki zot inn rod kree enn langaz artifisiel.

Malgre sa bann diverzans la, avek l'abitid kapav desifre tu bann ortografi Kreol ase fasilman. Avek letan ortografi Kreol pu fini par standardize. Pu internet mo kwar ki kot pli bizin standardize se bann mo kle ki pli servi dan resers e kot ena de u trwa variant bizin tag tu variant
Sagitarius 21 May 2012
Enn erer dan text laho la. Dan deziem paragraf deziem frazlir: Grafi LPT pli lizib ki tu me li pa pratik kan depas enn certen degre sinplisite, dapre mwa.
Khush_Mendossa 21 May 2012
Eh mne suive cours LPT moi osi :p mo kreole in ress bez mem selma. Chat kin bez moi.
gices 20 May 2012
Langaz kreol c nu kiltir sa. La plipar dimun koz kreol lakaz alor depi tipti mem zenfan fini cone koz kreol. Mai popilarite langaz kreol bien minim samem dimun prefer servi enn lot lang pou kominiker.

Mo panse ki si nu servi kreol plis lor internet, li pou bon pou enta dimun. Par exemp si enn dimun p rod ban "zedmo", li pou bizin coner kuma dir sa an anglai apre type "mauritius riddles" ou enn lot zafer coumsa. Si to p rod linformasyon lor "fricitere", to bizin conne so nom anglai avan to gagne kit rezilta a moins ki kiken finn deza ekrir lor la an kreol.
Khush_Mendossa 20 May 2012
Ceki mo suggest, nou bizin fer population kon ban site moricien. Surtou dans ban cours langue creole tousa.

Par exemp: ena 1 cours appel ledikasyon pou travayer (ki mne deja suive). Zot montrer toi kuma vin 1 prof ki servi langaz kreole. Ena buku zeness ladans. Ti kav fer passe linformation lor ban site moricien tel ke cleverdodo.
Iron_Man 20 May 2012
kav fer ban advertisement mai li pu kut l'argent sa....
Iron_Man 20 May 2012
b problem la c'est ki mauricien pencor koner sipa kapav servi sa...normalement zot al pli buku lor yahoo answers, parski communauter la pli grand, li a 1 echelle mondiale parski so language anglais ek tou dimune bizin kone anglais pu kapav servi internet...
CleverDodo ossi servi anglais mai li pa sa celebre la dan maurice...bizin agrandi communauter CleverDodo mo dir!! :D
gices 20 May 2012
@Iron_Man : moricien prefer pass letan lor facebook fer palab :P

Yahoo Answers extra gran, extra popiler mai nombre moricien lor site la bien tigit. Si to p poz enn kestion lor moris, 90% probabilite enn moricien ki kapav donn twa enn pli bon repons, pa enn etranger.

Nu pa bizin buku dimun lor CleverDodo mai nu bizin pli buku dimun kuma twa ek Khush ki la pou kontribuer ek aide lezot dimun :)
Khush_Mendossa 20 May 2012
Sa ki li! =D
gices 20 May 2012
Monn blier mentioner, @Sagitarius finn ekrir 2 lartik lor sa topic langaz kreol la. Chek zot dan section kreol lor CleverDodo kan zot gagne letan.
Iron_Man 20 May 2012
hehe mo senti mw flatter... :D
kan mo p rod dir bizin ena buku dimune mo p mean dimune ki active.. ;)