Ask the Mauritians

What better way to get help with your queries than to ask the locals

Online Community
Ask the Mauritians

Eski li posib edit ortografi enn lartik ki'nn deza pibliye?

Sagitarius 17 May 2012
Apre sorti Diksioner Morisien mo ti reget manier mo ekrir Kreol e mo'nn sanz enn-de zafer. Ena enn lartik ki mo'nn poste isi e mo ti le fer enn bann modifikasion zis lor ortografik lor text la pu rapros li ar Kreol Akademi Kreol Morisien.
Si pena obzeksion mo kapav anvoy enn text modifie par emael ki lerla kapav copie-cole avan efas lot la. Bann modifikasion pu port sirtu lor enn bann y ki pu ranplas par i ek enn bann u par ou
1
last updated
4 replies
151 views
4 users
1 like

4 Comments

anonymous
Add a comment
Khush_Mendossa 17 May 2012
Non. Mais Gices kav fer li pou toi. Dapres lord dans prochain release to pou kav fer sa toem.
0
gices 17 May 2012
Fonctionalite edit zot propre post pou la biento. Mo p travay lor saem la.

Pou le momen, to kapav avoy mwa lartik la ek bann sanzmen ki to le, lerla mo pou edit lartik ki finn deza publier la pou twa.
0
Sagitarius 18 May 2012
Mersi pu piblikasion nuvo version avek ortografi corize sa lartik la. Mo ena de lartik u- kapav dir- enn lartik an de parti lor langaz Kreol zisteman.
Mo pu anvoy twa li par emael mem, to chek enn ku.
0
gices 19 May 2012
wep, pena problem, avoy zot, mo publier lerla.
0