Ask the Mauritians

Sharing local knowledge to make information more accessible to Mauritians, expats and tourists

Join Community
Ask the Mauritians
1307 members 1838 topics 5966 posts

Eski li vre ki lalkol ena plis lefe lor fam ki lor zom?

last updated
created
6 replies
366 views
5 users
0 likes
Sagitarius 23 May 2012
Mo'nn deza lir kikpar ki lefe lalkol lor fam li enn fwa edmi so lefe lor zom, me aster ena buku tifi ki bwar sa kuma delo. Par exanpl, ena de u trwa z'an ti'ena enn bann tifi [5] ti'nn bwar, mo ti conn e enn ladan e plitar mo ti dimann li komie zot ti bwar.
So repons: 'Pa buku, zis 5 boutey divin ek 5 boutey Seven Seas'

6 Comments

Ask the Mauritians

Sharing local knowledge to make information more accessible to Mauritians, expats and tourists

Ask the Mauritians

Get help with your own questions, discover what's new and talk with people doing the same thing

This is a premium community exclusive to our members to discuss all things Mauritius where some of the discussions have been made public but read-only for you to get a taste of what it's like on the inside. Membership is £2.99 (approx. Rs135) for 30 days access, collected through Paypal and can be renewed or cancelled as you see fit.
1307 members . 1838 topics . 5966 posts
Madeleine_Stella 26 May 2012
Li vrai sa parski leffet lalcol depan lor to genre e to gene. Ban zom ena pli boucou "alcohol dehydrogenase" ki actif, 1 enzyme ki to lecorp produire pou casse lalkol la.

Source : www.symptomfind.com/health/common-myths-about-alcohol/
1
Khush_Mendossa 23 May 2012
Ena buku dimoun koz menti lor kantiter zot boire zis pou impression dimoun.

Scientifikment parlant, fam ek zom kav boire mem kantiter.
Dou depan lor poids dimoun la, lor komer lin manzer, ek ki vitesse so system dizestif eter.
Ban fam laplupart du temps zot pas manz buku ek zot imP maigre comparer a ban zom. Akoz sa zot fini sou plis vite.

Mais si 1 fam manz bien ek li ena imP lagraisse tousa b li pou prend mem kantiter letemps ki 1 zom pou sou. Mo ti get sa dans ban old documentaire. Ena ban exception kot, akoz type de disang b kiken kav sou mari vite, ki li zom ki li fam.
2
gices 23 May 2012
Wep, kuma khush finn dir, li depan lor kondisyon fisik fam la.
Sagitarius 24 May 2012
Mo pa tro sir ar sa, 'sciantikman parlan' la. Fer bien lontan ki mo'nn lir kiksoz lor la e pa rapel exacteman kot mo ti turv sa me seki mo rapel se ki cosernan linformasion sciantifik lontan mo ti pran cont zis seki mo ti turv dan bann magazinn kuma 'Science et Vie' ek bann paz scians 'The Econmist' ki certenman serye lor lasours zot linformasion.

Seki mo rapel: pu enn pwa egal e enn constitision normal [pa pli gro u pli meg ki la moyenn] enn fam pu su enn fwa edmi pli vit. Si enn fam 60kg bwar 2 drink li pu su parey kuma enn zom 60kg ki'nn bwar 3 drink. Ena bann variasion individwel lor kapasite pu siport lalkol pu bann zom kuma pu bann fam. Enn fam kapasite for kapav su mwin vit ki enn zom kapasite feb, me an moyenn enn fam su pli vit.

Li posib sa tifi inn blage inpe, me pa telman. kitfwa zot fer parti bann kapasite for, u alor zot enn bann mutant
Khush_Mendossa 24 May 2012
Kuma mne dire lahaut, li depend lor disang enn dimoun (so genes si to prefer).

Ek mo pas koir ki fam tne mentioner la in boire tousala ein.
Sagitarius 26 May 2012
Sirman li'nn blag inpe. Me kuma mansione dan repons amba la, bann zom ena pli buku alcohol dehydrogenase ki fam dan zot intestin pu dizer u netraliz lalkol dan lekor.

Si fer inzeksion lalkol dan lavein sa fer mem lefe lor zom ek fam, me personn pa pran lalkol kumsa.