Ask the Mauritians

What better way to get help with your queries than to ask the locals

Join Community
Ask the Mauritians

Ki ete enn sathwa ?

Sagitarius 01 May 2011
Ena lontan [25-30an] ti ena de ton Dev ek Samba pe travay ansam ar mwa e enn zur zot ti pe koz sa ar mwa e zot ti pe dir: sa si ou manz enn gramatin ou kapav tini enn zurne ! Seki mo ti kompran li ena form unnde e ena plizier sereal ladan . Ena enn de semenn mo'nn tann enn bann vye dimun pe koz sa lor MBC . Ki bann ingredian sathwa e kuma prepar sa ?
last updated
1 reply
358 views
2 users
0 likes

1 Comment

punisher 01 May 2011
1 gato mo coir sa , mai mo koner li hyper consistent