Ask the Mauritians

Sharing local knowledge to make information more accessible to Mauritians, expats and tourists

Join Community
Ask the Mauritians
1308 members 1838 topics 5966 posts

Ki fonksyon nou ban Minister

last updated
created
4 replies
580 views
5 users
0 likes

Dans Moris, ena buku Minister. Saken ena so fonksyon pou ki pai la develope. Li importan ki nou kone ki ban minister ena ek ki zot rol. Monn ekrir lor ban seki pli populer pou le moman. Sa kapav aid zot dans zot lavi kotidyen.

Minister Defens, Ban zafer intern ek Komunikasyon Extern

Dr The Hon Navinchandra RAMGOOLAM, GCSK, FRCP

Sa Minister la li en sarz 11 departman:
- Civil – Sa v dir ki li en sarz tou ban zafer concernan naisans, Lamor ek ban zafer kuma maryaz.
- Lapolis
- Servis Informasyon Gouvernman – ramas informasyon lerla don departman concerne, interfas ent gouvernman ek medya
- Buro Resers Paymen – kalkil kome kass bizin don travayer
- Buro Konplaint Publik – fer ban konplaint lor ban minister
- Buro Elektoral – Li en sarz enrezistrer dimoun ki ena 18 ans ek plis. Li proced a ban vot kan ena eleksyon
- Departmen Imprimri – Li imprim gratuitmen ban document, logo, poster pou ban sersis gouvernmen. Li osi imprim ban zafer pou public mais public bizin payer lerla
- Servis meteo – don public informasyon lor leten ek lamer dans moris ek rodrig
- Institu pou Moris so lamer – Sa departmen la don gouvernmen informasyon lor ban zader ki concern moris so lamer. Par exemp ki ban limportans preserve nou lamer, ki fason kapav gagne kass ek nou lamer
- Departmen Medico-Legal – Li en sanz pou tou ban test sientifik ki fir. Par exemp test disan, ladrog, ban zafer ki concern crim, explosyon tousa
- Buro Gouvernans Sekter Public – Li assurer ki ban department gouvernmental satisfer tou ban clien

Minister Lainerzi ek Utilite Pulik

Dr The Hon Ahmed Rashid BEEBEEJAUN, GCSK, FRCP

Sa minister la responsab tou ban zafer ki concern delo, couran, radiation ek ban lenerzi renouvlab. Li osi responsab elimination delo malprop.

Minister Integrasyon Sosyal ek Aide Ekonomik

The Hon Surendra Dayal

Sa minister la en sarz kombat la miser dans moris, aide ban dimoun ki en difikulte, montrer zot kuma kapav gagne larzan

Minister Arr ek Kiltir

CHOONEE Mookhesswur

Sa minister la en sarz promouvoir ek protez ban kiltir. Li osi aide ban artis kiltirel ek misikal

Minister Finans ek Devlopmen Ekonomik

Hon. Charles Gaëtan Xavier-Luc DUVAL G.C.S.K.

Sa minister la en sarz 10 departmen. Mo pou resume lor 5 departmen:

  • Departmen Statistik
  • Tresorier
  • Valuasyon – Zot geter ki valer ban later, propriete, ki locasyon bizin peiyer ek resevoir par gouvernmen
  • Rezistrar – Sa department la li kolekte tou ban inforsasyon concernan tou ban propriete. Par exemp lor kisana so non enn later ete ek komer tax ban proprieter kanmpmen bizin peiyer
  • Departmen Konpani – Li en sarz pou enrezistrer non enn konpani, zot dokimen, ramas kass sak lane pou enrezistremen sak konpani

Minister Lakaz ek Later

Dr The Honourable, Abu Twalib Kasenally, G.O.S.K

Sa minister la en sarz 3 departmen:

  • Sekter Lakaz – Li asirer ki sak fami ena enn lakaz
  • Sekter planing – Li asirer ki tou plan batimen li mars ensam avek laloi ek plan gouvernmen
  • Sekter rode – Sa sekter la li rode ki terain plis bon pou development ki gouvernmen p plan pou fer.

Minister Agro Ek Sekirite Manze

The Honourable Satya Veyash FAUGOO

Sa minister la en sarz tou ban zafer concernan lelvaz zanimo ek plantasyon. Li ven pikir pou zanimo, li train ban dimoun ek li osi don permi. Li habitier fer ban resers sientifik lor ban zanimo ek plantasyon.

Minister Ledikasyon ek Resours Dimoun

Dr. The Honourable Vasant K. BUNWAREE

Sa minister la en sarz ban lekol ek kolez ek tou ban seker ti concern ledikasyon. Li osi aide ban zelev Dans sua zot karyer. Li don la bourse ek li ena enn seksyon zis pou librairi.

Minister Ledikasyon Tersyer, Siens ek Teknolozi

Dr. the Honourable Rajeshwar JEETAH

Sa minister la en sarz tou ban universite, institusyon tersyer ek creasyon ban universite.

Minister Informasyon Ek Teknolozie Kominikasyon

Hon. Tassarajen PILLAY CHEDUMBRUM

Sa minister la en sarz fer moris vin enn pays ki avanse teknolozikmen. Li plito dans ban zafer concernan informasyon dizital. Par exemp kompyuter ek internet.

Minister Lapes

The Hon. Louis Joseph (Nicolas) VON-MALLY. G. O. S. K

Sa minister la en sarz tou ban zafer concernan lapes. Li don training pou vin peser, kuma servi bato, ban prekosyon dans lamer. Li ena so ban laboutik kot ven ban ekipmen. Li don permi pou navigai.

Minister Zenes ek Spor

Hon SATYAPRAKASH RITOO

Ena 2 departmen:

  • Zenes – Li train ban zenes, montrer zot kuma fer bizines, met zot dan ban aktivite sportif
  • Spor- Don tou ban lendroit ban facilite sportif, develop ban spor pou ban dimoun autremen-kapab

Enkor pou vini.

Khush_Mendossa
Khush_Mendossa Published 06 Jul 2012

4 Comments

Ask the Mauritians

Sharing local knowledge to make information more accessible to Mauritians, expats and tourists

Ask the Mauritians

Get help with your own questions, discover what's new and talk with people doing the same thing

This is a premium community exclusive to our members to discuss all things Mauritius where some of the discussions have been made public but read-only for you to get a taste of what it's like on the inside. Membership is £9.99 (approx. Rs450) for 30 days access, collected through Paypal and can be subsequently renewed or cancelled as you see fit.
1308 members . 1838 topics . 5966 posts
Ba
BadFundodo 03 Feb 2016

! bon baz pu grater senti ene lazourner. :)

gices 07 Jul 2012

Lartik la korek, foto la fatig mo lizie akoz li impe tro "blurry".

Sagitarius 07 Jul 2012

To'nn bliy Minister Sekirite Sosial ki apar bann diferan pansion, ofer lezot benefis kuma fotey roulan, linet, laparey pu tande, etc. pu dimun ki bizin sa. Mo kwar zot osi pey lexame SC/HSC bann pli pov.

Ena osi Minister Egalite Bann Zanr ki an sarz favoriz bann fam. Sa minister la ena enn program empowerment bann fam ki pret plizier milion bann fam. Kan enn-de ladan resi fer enn ti-biznes zot prezant sa kuma enn gran sikse e zot evit coz lor bann seki pa'nn resi fer nanie ar kas la. Zot ena enn seksion propagand ki ena de fonksion (1)racont partu ki zom pas letan bwar larak apre bat fam (2) touf bann ka violans par bann fam lor zanfan.
[il pare ki mo'enn macho]

Pa bliy Minister Tourism. So travay normalman se organiz, u particip dan, bann evenman pu promouvwar nu lidistri touristik. Me dan sa bann program la kan fini fer discour bizin al bwar e kuma nu minis actwel enn Sino-Morisien [bann Sinwa pa tini lalkol] pe fer plito carnaval.

Khush_Mendossa 07 Jul 2012

Enkor pou vini do patiens :p