Ask the Mauritians

What better way to get help with your queries than to ask the locals

Join Community
Ask the Mauritians
1271 members 1770 topics 5966 posts

Enn golet ki distans sa ?

last updated
2 replies
259 views
3 users
0 likes
Sagitarius 01 May 2011
Bann planter sirtu ki servi sa . Me zot golet pa parey: parfwa li apepre 9 pie ,e parfwa li dan le 12 pie . Eski ena enn longer exact pu enn golet ?

[Mo pa tro sir dan ki kategori pu poste sa]

2 Comments

Sagitarius 19 May 2011
Bann planter servi sa term golet la par examp pu mizire kot enn travay kumanse kot li fini uswa pu dir ki distans ena ant de landrwa pa tro elwanye[mwins ki enn mile]Mo pa bizin sa mizir la, mo ti zis anvi cone.
gices 18 May 2011
Mo pa tro sir ki kaliter golet sa (mwa mo ti kroir golet servi pou cass mangue ek ban lezot fruit ki to pa gagne longuer.

Si to bien bizin cone sa repons la, lerla kapav rode ene kontak r ene planter pou deman li.