Ask the Mauritians

Sharing local knowledge to make information more accessible to Mauritians, expats and tourists

Join Community
Ask the Mauritians
1307 members 1838 topics 5966 posts

Ki ban demarche bizin fer pou enrezistrer enn lichien ki ena plis ki 15 zours?

last updated
created
3 replies
249 views
3 users
0 likes
Khush_Mendossa 25 Apr 2012
Fer kumadire mo lichien ena 2 ans parla mais li pas enrezistrer.

3 Comments

Ask the Mauritians

Sharing local knowledge to make information more accessible to Mauritians, expats and tourists

Ask the Mauritians

Get help with your own questions, discover what's new and talk with people doing the same thing

This is a premium community exclusive to our members to discuss all things Mauritius where some of the discussions have been made public but read-only for you to get a taste of what it's like on the inside. Membership is £2.99 (approx. Rs135) for 30 days access, collected through Paypal and can be renewed or cancelled as you see fit.
1307 members . 1838 topics . 5966 posts
gices 25 Apr 2012
Dapre Dog Control Bill to bizin fini enregistre to licien dan 15 zour. Si to pa finn fer sa, alors to pou bizin paye enn lamann ki pa plis ki Rs10,000 ek to pa pou gagne droi ena oken licien pendan 12 moi.

Pa bizin deklar to licien! Tou sa temp la to inn pass korek, non? Kifer to p alle rod lamerdmen, lol?
Khush_Mendossa 25 Apr 2012
Lol samem mo ti p geT hier. Mne panik 1 ku! B fer kumadire mo pena droi gard mo lisien pendan 12 mois, b kot li pou rester? Li fini grand. Zot pou pik li? La loi kuyon ena fois. Mari prevention of cruelty sa. Si enn dimoun pas ti koner ki bizin declare so lisien dans 15 zour b pas so fot sa jamais kiken depi kit ministere in vin dire moi sa.

Ek, si mo in ramasse enn chien errant ki grand ek bizin shelter tousa, la osi mo pas gagne droit register li?? pan truv sa dans DCB. Mo diman moi ki kaliter dimoun fer statute. Ayo!
gices 25 Apr 2012
Bon, to kapav telefone MSPCA pou deman zot enn renseignemen pou to licien la. Dir zot enn camuade ki p envi conne sa.

De toute fason, isi tou ban la loi la kapav tourner sa. To nek bizin conne fer tracemen la :)