Ask the Mauritians

What better way to get help with your queries than to ask the locals

Join Community
Ask the Mauritians
1271 members 1770 topics 5966 posts

Eski radar meteo , ki Trou aux Cerfs , nepli servi ?

last updated
2 replies
441 views
3 users
0 likes
Sagitarius 03 May 2011
Mo turv bann linformasyon ki meteo done baz sirtu lor zimaz satelit . Alor radar la , ki arive , pe ruye ?

2 Comments

gices 18 May 2011
Ena ene sel radar meteo dan moris ki truv trou aux cerfs mais depi 2008 p gagne problem r li. Li pa mars bien, en pan sak fois ek ti decider ki bisin remplas li mai pou coute environ rs120 millions pou gagne 1 lot.

Radar la ena depi lanai 1979 sa (marq americain) et zot fin bisin repar li r ban piece depi japon ek la france. Fote de finans ziska ler pa enkor kapav astai ene nuvo radar.

Alor mo penser zot p servi zimaz satelit mem pou meteo mai foto satelit pa preci sa parski to truv zimaz laho niaz la, pa enba li. Si zot ressi astai nuvo satelit, lerla pou gagne zimaz 3D tou, et zot pou pli kapav dir kuma letan pou ete dimai, apre-demai ek pendan la semaine.
Sagitarius 19 May 2011
Moris pena Rs 120 milyon pu aste enn lot radar !!! Inpe lontan pa pe geyn cyklonn, zot pe pas plito lwin, me kan ena condisyon cyklonik lor Moris, mo dimann mwa sipa capav servi bann parabol pu kapte zimaz satelit. Radar meteo la li proteze par enn dom e mo cone li ti pe fonksyone kan mem ki lafors cyklonn la.