Ask the Mauritians

What better way to get help with your queries than to ask the locals

Join Community
Ask the Mauritians
1271 members 1770 topics 5966 posts

Eski Bizin Aprann Kreol

last updated
8 replies
925 views
7 users
0 likes

Sa lane la Kreol inn introdwir dan lekol primer. Ti'ena e ankor ena bann dimun ki sceptik lor sa mezir la. Kifer zot pa dakor ar anseyman Kreol.? Nu get bann obzeksion ki buku dimun ena:

Mo deza conn coz Kreol, kifer mo bizin aprann li?
Ou'ena rezon: si ou turve ou deza conn langaz la, kitfwa li pa neseser ou aprann li. Seki pa cone ki bizin aprann. Ena buku dimun ki si li ena enn santiman pu exprime, enn mesaz pu pase u enn problem pu raconte; li pa pu kapav fer li parski li pa conn ekrir okenn langaz. Si sa dimun la deza coz Kreol, conpran Kreol, li res zis pu aprann met seki li deza conpran par ekri pu li conn lir ek ekrir. Si dimun la anvi conn lir ek ekrir, li ena sa drwa la. Pa akoz ou deza cone ki lezot pa bizin aprann.

Pa pu kapav coz Kreol ar etranze
Pa akoz ou aprann lir ek ekrir Kreol ki ou pa pu kapav coz Angle ki coze partu dan lemond. Mem si pli buku mo Kreol sorti dan Franse sa pa kapav anpes ou coz Franse, parey kuma si ou ekrir Franse sa pa anpes ou coz Italien u si ou ekrir Espaniol sa pa anpes ou coz Portige. Bann diferans ant ortografi Kreol ek Franse pa kapav anpes ou ekrir enn uswa lot bien. Ou cone de langaz diferan sa e si ou conn lir ek ekrir ou cone ki de langaz diferan sakenn ekrir dan zot fason. Kan ou relir seki ou'nn ekrir dan nimport ki langaz, bann fot ortografi ki ou'nn fer, enn lot langaz pa kapav anpes ou turv li.

Kapav ekrir Kreol kuma anvi
Kan ou pe aprann lir ek ekrir, enn de fot ortografi kapav fer ou kwar ou ki pa pe conpran. Akoz sa bizin evit bann variasion dan grafi. Akoz sa bizin osi ki ortografi swiv enn bann regl e pa deside arbitrerma. Buku dimun actwelman ekrir Kreol dapre fonetik u grafi Franse u enn melanz sa de la. Zot kapav lir sa; mwa osi mo kapav. Me enn dimun ki conn zis Kreol [malgre nu system ledikasion baze lor Angle/ Franse ena buku ki dan sa ka la] si li pe aprann lir e si par exanpl li turv ou'nn ekrir cone: kone, connais uswa conn: konn, kone, cone, conne; li kapav panse, swa enn bann lot mo sa, swa li pa pe conpran bann regl ortografi. Dan le de ka sa pu zenn li pu conn lir.

Langaz Kreol initil pu devlopman
Dan tu peyi ena enn gran pursantaz popilasion ki kapav coz enn sel langaz. Dan Moris ou cone bann ki coz enn sel langaz, se Kreol ki zot coze. Kan kikenn pa conn ekrir li bizin gard tu zafer dan latet. Ena limit dan seki dimun kapav memorize. Buku zafer gaspiyaz ou coz ar dimun ki pa conn lir, zot ena zot bann cont menaz, zot bann detay travay ek lezot zafer kumsa dan latet, zot pa kapav tro pran ou cont si ou pe coz seki lwin ar zot lavi tulezur e ki difisil pu memorize. Resers, teknolozi ek devlopman bann size extravagan pu zot. Si ou le devlopman dan peyi fode pa ki pu mazorite ou popilasion conesans teknolozik enn zafer ki confidansiel ki consern zis bann inisye.

Bizin nu aprann lezot langaz pu ena devlopman
Nu, se antie Moris. lezot langaz se Angle, Franse ek aster Sinwa(Mandarin) ek Hindi. Nu tu cone ki bann antreprener, bann inzenier, bann reprezantan peyi u organism etranze, kan zot vini zot pa adres zot ar antie popilasion me ar bann vizavi partikilie: fonksioner, inzenier, directer, minis, etc. Sa bann dimun la kapav aprann tu langaz ki zot turv itil pu zot fonksion. Me eski nu system ledikasion bizin met lanfaz lor langaz ki forse 1% popilasion pu servi?

Ena buku peyi ki servi zis zot langaz dan tu domenn e atu nivo, e servi langaz Angle zis pu coz ar etranze, ek lot cote, ena osi bann peyi ki'nn tuzur per ki si zot met zot langaz an avan, zot pu izole e pa pu ena devlopman. Mo donn ou enn l'exanpl dan sak. LaSwed enn peyi pa tro gran, ki so bann liniversite, so bann sant resers, tu servi langaz Swedwa; li avanse dan tu domenn e li mem constrir bann avion lager mem nivo ar Ameriken, Franse u Ruys. Lot cote ou ena Senegal uswa Cote d'Ivoire ki tultan inn per zot perdi langaz Franse si zot met zot langaz an avan; zordi si zot plant pistas, zot anvi manz diber pistas, zot bizin anvoy li deor pu proses li apre zot reinport li.

Nu'ena aster bann etidian ki pe al inpe partu dan lemond. Pli buku peyi frekant nu aster. Alor komie langaz bizin ansenye dan lekol? Dan bann lane 80, nu ti pe anvoy buku etidian, ki pa ti conn enn sel mo langaz Ruys, an URSS. Enn kantite peyi, Madagascar, l'Ethiopi, l'Ind, etc. ti pe fer parey. Bann liniversite l'URSS ti pe donn bann etidian etranze enn cour langaz avan zot etid disipliner e sa system la so bann rezilta inn montre bien ki ou pa oblize aprann langaz tel u tel lot peyi depi lekol pu ou kapav swiv bann cour dan enn liniversite sa peyi la.
Langaz ki ou pli bizin aprann se langaz ou peyi. Kan mem ki peyi ou'nn fer etid si ou lev nene ar sa langaz la- langaz Kreol Morisien- seki ou'nn aprann ena enn bon sans pa zwe gran rol dan devlopman peyi.

Enn dernie ti remark pu termine: Moris pe fer bann progre constan depi l'indepandans e mo kwar ki le fe ki nu ena enn langaz Morisien- ki nu tu coze san ki personn inn inpoz nu li- inn zwe enn gran rol ladan. Pre ar nu ena plizier peyi kot absans enn langaz ki coze lor antie zot teritwar rann l'informasion ek l'edikasion popiler difisil e favoriz bann confli ethnik.

Sagitarius
Sagitarius Published 19 May 2012

8 Comments

Ba
BadFundodo 03 Feb 2016

Mwa mo kner tou moriciens in apran kreole par voi orale..(ene tradition Oral). Ecouter, recopier...Mais ecrire kreole?...Non

Li pa ene langue kin developper (grammaire, orthographe, syntax..etc). Ena paker accents creole. Ena le creole poche, imper plis fanciser ek le Kreole plis brute(ghettho). Mo penc ki Kpav developpe li.

Mo penc ki le morisien bizin fier Kreole acz li ene langue ki made in Mauritius. Liena ene identiter Mauricienne pas cuma Anglais ek FranC.

Fleuriot_Flore 25 Oct 2012

Mo bane frer,ser merci pu zot repons,mais quan nu p decid quit chose pu zenfan nu bizin pran consideration cerveau ti zenfan la,nu p repone couma gran dimun et c bon nu bizin ena respect pu l'espri zenfan la car li pa enkor develope et c sa qi nu p envi fer pourvu qui li gagnant quan li p vine gran et qi nu pran en consideration so besoin

Sagitarius 23 Oct 2012

Inpe lontan mo pa geyn lokazion donn mo lopinion lor sa size la. Ena bann pwin interesan dan tuletrwa dernie komanter. Sa bann pwin la li consern langaz Kreol an zeneral ek tou dimun ki koz li me les mo fer kumadir mo pe reponn sakenn individwelman.

@Sooklam Appadu: AKM inn konpoz so Diksioner Morisien e mo kwar ki li ti pou bon ki tou seki interese ar valorizasion sa langaz la fer demars geyn enn copy. Li vre ki ena bann diferans dan fason ki nou'ekrir me amizir ki nou servi Kreol ekri sa bann diferans ortografik la pou disparet. Fode pa bliye ki lezot langaz osi- Franse par exanpl- inn pas par sa bann faz la.

Standizasion pa pu vinn deswit- par lord gouvernman u par bann regleman fixe par AKM- me amizir ki Kreol ekri propaze. Se bann dimun ki ekrir an Kreol ki pou forz enn ortografi komin pu sa langaz la. Enn ortografi komin ki pa pou baz lor fantezi u arbitrer me parski fason lozik pou ekrir bann mo enn langaz an zeneral li vinn evidan enn fwa ki koumans ekrir langaz la.

@Anonymous: Enn pwin kot mo'nn ezite lontan: in uswa en. Aster mo'nn turve bizin ekrir li dapre manier ki dekline li. De lexanpl: komin, komineman e Afriken, Afrikenn. Me pou sa mo bizin la sa regl la pa marse: bizin uswa bizen....

@Fleuriot Flore: Mo kwar ki zanfan ase malin pu fer fas ar sa bann [tipti] problem la. Me lor sa zafer dilo/delo la mo bizin dir ki mo servi tulede mo me avek de sans diferan. Dilo se seki dan canal, larivier u rezervwar. Seki manke kan ena lasesres u ki dimun gaspiye kan zot lav larou zot loto malgre lasesres. Delo se seki nou bwar kan nou geyn swaf. Laplipar dimun fer sa diferans la san realize.

Fleuriot_Flore 23 Oct 2012

mo kroir dan mauricianis mais mo inpe peur avec apran langaz kreol dan lekol accause sa pret a confusion dan la tet zenfan,ex:ek ene professeur li bizin dire de l'eau ek lot la li bizin dir dilo ,zot kapav eclair mo lespri lor la svp

anonymous_4 10 Sep 2012

La fason ki Morisyen ekri Kreol li tro kontradiktwar. Zot ekri (Besoin) kouma (Bisin) me sa li mal. Falle ki zot ekri (Bizen) otreman li vin (Bizine). Parske kan ou ekri (Fin fini ale) ou ekri selman (Fin) lerla fall ki zot ekri (Bizen) nonpa (Bizin)
Zis enn ti l'obzervasyon ki mo ape fer...

Sooklam_Appadu 11 Jun 2012

Bisin apran kreol, parski premierement li nou langaz maternel. Si pou apran kreol, pou kapav enseigne en kreol. le fait ki tou dimoun ena so facon ekrir e koz kreol, li faire sa paret enn lang ki pena enn strictir valab! Mai etan doné ki diksyoner kreol li la, saken ti bizin fer enn dvwar par li mem par raport a lameliorasyon e sanse apartenanss a sa langaz la, ki fer ki nou ban morisyens! Mem si kreol pa aid nou pou lire e konpoz lexamen pou gagn certifika, diplome tousa, li inperatif ki nou reci konpran saki lot langaz la p dir! Eski ou pou kwar moi si mo dir ou ki kan ou lir enn liv, soi ou get enn fim soi ou ekut enn sanT ki an langaz etranzé, ou konpran saki li p dir inconsciaman en kreol, e kan gagn sa kaliT konpran la, lerla vre m dimoun konpran lot langaz la plis! Langaz la ena so ban lavantaz kouma so dezavantaz! Itiliz langaz kreol pou gagn enn revenue pankor koumanss vine en mode b sa mem dimun pankor truv so linportans! nou lekonomie li bazé zis en kreol parlé e lezot langaz! Si dan enn langaz pena enn letid pou standardize li, langaz la kapav disparet! Donk aprann lang kreol li form parti avan tou enn ledikasyon bazik, reste a voir si sa koumanss vine en pratik dan ban institition edikatifs!

gices 20 May 2012
Kuma tonn dir, dimun pa anvi apran kreol parski zot pa truv sa util. Zot pa truver ki kreol sa mem langaz morisien e ki nu bizin ena enn fason asai standard pou ekrir li osi.
Sagitarius 21 May 2012
Enn fason standard pu ekrir Kreol bien neseser. Ena enn Akademi Kreol Morisien me li'nn kumans so travay par move cote, mo panse.

Normalman zot ti bizin fraz definision bann mo ki deza existe e non pa rod invant definision pu bann mo kot zot pa bien cone u sanz arbitrerman ortografi bann mo ki deza pe ekrir dan enn fason lizib, presi e aksepte par bann ki servi Kreol ekri depi lontan.