Lortograf Kreol Morisien

Posted by
1.7K views
16 replies
10 users
gices
Sagitarius
Iron_Man
B
sarah_7

Akademi Kreol Morisien finn propoz enn fason standize pou ekrir kreol morisien. Mo finn remarker ki nou tou ena nou prop fason ekrir kreol-la mai li ti pou bon si nou-tou ti kapav adopte mem fason ekrir langaz-la pou evit gagn problem lir saki lezot pe ekrir. Zot kapav chek lortograf-la lor sa link-la:

Lortograf Kreol Morisien

Letan zot pe partisip lor Clever Dodo, li ti pou bon si zot ti kapav ekrir parey kouma fason propose par AKM, mai si zot pa kapav, li pa grave.

Mo pe met impe lexemp pou aide zot:

  • enn sel dimounn pou gagn loteri
  • kouma fer mine frir?
  • eski bondie existe?
  • ki pe arive dan moris?
  • to pe rod lager ar mwa la?

Si zot ti kapav met ankor impe lexemp (bann fraz/mo popiler) pou aide bann lezot dimounn li ti pou bon, merci.

4

16 Replies

sarah_7
sarah_7 Level 2

mo pankor habitier moi ek ecrir kreol la lorla mo gagn confusion ek sa ban dictioner ek LKM la. .

B
BadFundodo Level 1

'Akademi Kreol Morisien finn propoz enn fason standize pou ekrir kreol morisien.'

Ah ena ene academie..lol C vraie effectivement, pu li vin ene langue cuma nimporte ki lezt langue bizin standardize li.

Kapav fer li vin ene langue riche. auguement so vocabulaire etc. Mo penc, Le creole li ene langue chaleureu.

Sagitarius
Sagitarius Level 2

Dan Kreol akademik ena enn de zafer mo pa tro dakor. Mo pran enn mo ki servi souvan dan Kreol e ki'nn servi plizier fwa dan bann repons sa kestion la: dimun.

Pu sa son ou la, mo panse dan certen mo ti bizin ekrir li parey kuma dan grafi LPT: u e dan enn de lezot mo bizin servi oo [mulkoo, laddoo]
Son ounn [unn] kapav, dapre mwa, zet so deziem n san problem akoz son oun pa existe dan okenn mo Kreol.
Donc [uswa donk] mo pa tro dakor ar sa bann dimounn la, mo dimun mo prefer li res dimun.

Me kan mem sa, Diksioner Morisien res enn referans ki nu bizin servi, si nu'anvi ki enn zour [ki mo'nn aret ekrir zur, mem si mo contiyn ekrir tulezur] lir ek ekrir Kreol vinn enn zafer normal pu tu Morisien. Ena enn bann tipti zefor ki bann ki vinn lor Clever Dodo kapav fer:
ekrir Kreol e non pa kreol, Kreole u creole
pa azout bann r anplis pu fer son e: serye, pa seryer

Enn lot zafer ki kapav rann enn text difisil pu konpran se absans u move ponctwasion. Pwin, virgil, tire, apostrof servi dan langaz Kreol osi.

Sagitarius
Sagitarius Level 2
Sa box komanter la tro tipti pu mwa: mo fer inpe erer dan mo bann mo an italik tulezur korek, me braket ferme ek fraz ki vinn apre la inn an italik par erer. Zis apre dan 'ekrir Kreol' ti zetwal la anplis e zis *K maziskil la ki mo ti'le met an italik. Omilie fraz la lir 'tipti' anplas tipyi'
gices
gices Level 6

@Sagitarius : To kapav edit to bann repons to mem aster :)

Sagitarius
Sagitarius Level 2

Mo'nn sey edit mo comanter la, me mo'nn geyn enn mesaz Ou bizin ranpli tu seksion avan ou sanze. Mo pa bien conpran ki sa vedir.

Sagitarius
Sagitarius Level 2

Wep, mo'nn kapav edit repons la. Mo pa ti pran cont seksion kot bizin donn rezon kifer pe edite.

yash_ash
yash_ash Level 1
Arrete ecrire komsa ! Li fatiiigue mo lisier :S
Iron_Man
Iron_Man Level 2
taiiii ziska nu propre language mem nu pe bizin apran kuma ecrire....pa facile sa...
sakene ena so propre fasson ecrire, get kuma moem kan mo ecrire mo ban mots tirer depi français...alors li pu difficile pu ki tou dimoune ecrire pareil..
gices
gices Level 6
mo dac ar twa, sak dimun ekrir kreol diferamen mai akoz p montrer sa langue la dan lekol aster, bizin 1 fason standard, non?
Iron_Man
Iron_Man Level 2
oui pu bizin 1 fasson standard, mai li pu extra difficile pu nu adapter ar sa ek sanz fasson ki nu ecrire...

mai kapav ban prochain générations ki pu servi seki standard la, akoz zot pu enpran li depi tipti...
morisien
morisien Level 1
Mo panse li enn bon lide pou nou tou servi mem ortograf lor sa sit-la me pa tou dimoun:
-ki kone couma ekrir Kreol Morisien,
-ena diksioner KM.

Ek osi dapre AKM nou pa ekrir:
- LOTERI me LOTRI
- MINE me MINN
gices
gices Level 6
wep, mo mem mo gagne problem pou ekrir kreol dapre zot lortograf
Huria-Al-Bahar
Huria-Al-Bahar Level 1
yonne, to pe dir ki lesansiel se ki nou tou konpran, mo dakor ar twa ki dan enn premie tan nou tou fer zefor pou konpran ek ki saken kapav ekrir dan so fason me mo pense ki standardization pou enn bon zafer. si nou tou aprann kouma ekrir bon fason li pou pli bon pou nou tou ek nou langaz pou ena pli valer si. akoz nou tou koz kreol la parey, inn ariv gran tan nou tou ekrir li parey...get lagaz franse, nou ekrir li lor sms 1 fason me dan papie legzamin nou ekrir "bon franse"...aster nou ava ekrir bon kreol...fasil standardize me li difisil pou ki zot tou aksepte akoz boukou morisien pa dakor ki kreol vinn ofisiel...ena boukou prezize ek laplipar morisien inn ress kolonize...aster to pe dir ena diferan pronosiation, mo dakor avek sa si me selman to bizin panse ki dan lezot pei si zot ena diferan prononsiation me selman ena enn sel fason ekrir...get La France, zot ena lot kalite pronosiation dan "marseilles", pourtan "Francais standard" se franse ki zot koze dan Paris...Moris osi nou kapav fer sa...proze AKM top me bizin konsiantiz dimoun pou adopte fason ki AKM ekrir...
gices
gices Level 6
moricien pa considerr kreol kuma enn langue oficiel alor li difisil pou konsiantiz bann dimun la
yonne
yonne Level 2
mo penser inp dificil pu standiz sa creole la saken ekrir li dan so fason; laplupart ecrire li inp kuma francais koz samem langaz pli raprochan la lol momem mo truv li pli facil kmsa :P ena ecrire li en cri mem (creole n langaz cri mem sa lol kuma met z dan plas j kot bizen etc etc) ena ecrire li en langaz sms kot 1-2 let ac lol et dns diferen plas moris dimun prononce ban mots dan diferent fasons et ecrire li dans lezot maniere par consekent, mais finalment purvi dimun kmpran ki p rod dir non :P
Have something to say?
Ask a Question