Ask the Mauritians

What better way to get help with your queries than to ask the locals

Join Community
Ask the Mauritians
1271 members 1770 topics 5966 posts

Eski zot truv sa publiciter lexpress la korek? Ousa li p kuyone ban tifi?

last updated
6 replies
354 views
5 users
0 likes
Khush_Mendossa 17 May 2012

Dans lexpress 17 May 2012, page 21, ena 1 publiciter 'Face of the Month'.

Ladans, zot truv bien ki tifi la so cheveux in sanz net. Sa mo dacord. Mais, avek ban leffect photography, tifi la in vin claire tou.

Dapres zot, eski li p rode kuyone ban tifi, paski dapres moi zot in par expre servi 1 ancien photo ki 'pas zoli' ek 1 lot ki 'zoli'.

Zot ti kav bien tire tifi la so photo avant ki relook li, dans mem condition lighting tousa ki nuvo la.

Mo pan truv photo la lor zot website alors mne upload li:

http://postimage.org/image/wjpcbkwnh/

Mo preciser ki lexpress, la sentinelle ek radio one in approve sa photo la ek zot ban 'sponsor'.

6 Comments

yash_ash 18 May 2012
Biensure li L'Express p couyone ban tifi. Ena n monde de difference entre la premiere et la deuxieme photo. Li brune et ensuite li vine claire. Puis zot in camoufler so ban defo d'une facn incroyable :S Mo croire li ti pli zoli dn premiere photo la :) Et in photoshop sa foto la a mort :p
Khush_Mendossa 18 May 2012
Mo pas penC in fotoshop sa. Zis lighting sa. Mo ena enn ti lexperience photoshop. mais c vrai ki zot p kuyone dimoun.
Iron_Man 17 May 2012
tifi la sorti brun li vin claire?? O_o
mo koner buku advertisement menti menti mai sanela depasse tou sa..

zordi zour tou sa ban zafer la passe par photoshop..si pa ti ena sa zot ban produit pa ti pu vender... saem ki apel business.. ;)
Khush_Mendossa 17 May 2012
rode lor youtube li montrer toi kuma savonette Dove fer false advertising. mari peur sa.
gices 17 May 2012
Bizin ena plis regulation concernan bann zafer kuma. Ban la loi kuma "false advertising" / "misinformation" bizin pli strict. Nou vivre sirtou dan enn societe kot beaute fisik bien importan, alor boucou bann tifi anvi fer zot vinn pli zoli. Avek bann publicite kumsa, zot pou alle depans zot cass pou nanien sa.
Khush_Mendossa 17 May 2012
Si tou sa ban sponsor laem in ose fer sa, b mo pas kav komprend ki public pou kav fer :(
Mo zis conseil ban tifi ress natirel, zot pou gat zot lasanter ek sa ban produit chimik la. Servi ban truv natirel. Pas tro fer confiance ayurveda si. Tou p vin biziness aster.

Mo ena enn ti parole pou zot tou: "Zordi to claire, demain to figir kuma cimitiere" :P