Eski zot truv sa publiciter lexpress la korek? Ousa li p kuyone ban tifi?

Posted by
508 views
6 replies
5 users
Khush_Mendossa
yash_ash
Iron_Man
gices

Dans lexpress 17 May 2012, page 21, ena 1 publiciter 'Face of the Month'.

Ladans, zot truv bien ki tifi la so cheveux in sanz net. Sa mo dacord. Mais, avek ban leffect photography, tifi la in vin claire tou.

Dapres zot, eski li p rode kuyone ban tifi, paski dapres moi zot in par expre servi 1 ancien photo ki 'pas zoli' ek 1 lot ki 'zoli'.

Zot ti kav bien tire tifi la so photo avant ki relook li, dans mem condition lighting tousa ki nuvo la.

Mo pan truv photo la lor zot website alors mne upload li:

http://postimage.org/image/wjpcbkwnh/

Mo preciser ki lexpress, la sentinelle ek radio one in approve sa photo la ek zot ban 'sponsor'.

6 Replies

yash_ash
yash_ash Level 1
Biensure li L'Express p couyone ban tifi. Ena n monde de difference entre la premiere et la deuxieme photo. Li brune et ensuite li vine claire. Puis zot in camoufler so ban defo d'une facn incroyable :S Mo croire li ti pli zoli dn premiere photo la :) Et in photoshop sa foto la a mort :p
Khush_Mendossa
Khush_Mendossa Level 3
Mo pas penC in fotoshop sa. Zis lighting sa. Mo ena enn ti lexperience photoshop. mais c vrai ki zot p kuyone dimoun.
Iron_Man
Iron_Man Level 2
tifi la sorti brun li vin claire?? O_o
mo koner buku advertisement menti menti mai sanela depasse tou sa..

zordi zour tou sa ban zafer la passe par photoshop..si pa ti ena sa zot ban produit pa ti pu vender... saem ki apel business.. ;)
Khush_Mendossa
Khush_Mendossa Level 3
rode lor youtube li montrer toi kuma savonette Dove fer false advertising. mari peur sa.
gices
gices Level 6
Bizin ena plis regulation concernan bann zafer kuma. Ban la loi kuma "false advertising" / "misinformation" bizin pli strict. Nou vivre sirtou dan enn societe kot beaute fisik bien importan, alor boucou bann tifi anvi fer zot vinn pli zoli. Avek bann publicite kumsa, zot pou alle depans zot cass pou nanien sa.
Khush_Mendossa
Khush_Mendossa Level 3
Si tou sa ban sponsor laem in ose fer sa, b mo pas kav komprend ki public pou kav fer :(
Mo zis conseil ban tifi ress natirel, zot pou gat zot lasanter ek sa ban produit chimik la. Servi ban truv natirel. Pas tro fer confiance ayurveda si. Tou p vin biziness aster.

Mo ena enn ti parole pou zot tou: "Zordi to claire, demain to figir kuma cimitiere" :P
Have something to say?
Ask a Question