Ask the Mauritians

No one knows better than a local and if you're Mauritian, this is the place to belong.

Join Community
Ask the Mauritians
1277 members 1777 topics 5966 posts

Ena inpe kestion san repons lor sa sit la. Eski li pe tombe?

last updated
created
5 replies
149 views
5 users
0 likes
Sagitarius 23 Dec 2012

Avek bann kestion san repons mo geyn linpresion bann viziter osi pe diminie.

5 Comments

Iron_Man 27 Dec 2012

pa tro gagne letemps aster pé travail dans vacs la ;)

Khush_Mendossa 23 Dec 2012

Mne remarker ena moins participation lor cleverdodo pendant decembre. Sa li normal paski moem mo pas tro gagne letemps avek ban aktiviter pendant sa period la. Mais mo fer devoir check ban kestion la tou les zour.

Nek geter mi-janvier komer aktiviter pou ena lor nou site :)

gices 23 Dec 2012

Kantite viziter p augmente tigit tigit tou les mois. Tou les zur ena nuvo membre ki enregistre lor Clever Dodo mai zot pa poste nanien. Partisipasion ki enn problem e mo pena ase letan pou dedier a sa. Kapav lane prosen mo pou gete kuma pou enkouraz dimun plis...

Ena kestion san repons parski person isi pa p kapav repon kestion la. Pran lexemple lor to kestion "Kot geyn sa bann blok san fon ki permet koul bann kolonn san servi kofraz?", fode enn dimun ki dan sa domaine la ou ki finn gagne enn lexperians ladan ou ki cone kiken mem pou li kapav repone kestion la.

Ena osi 2 lot zafer :

  • Sa sit la pa 1 forum (boucou dimun panser ki zot kapav poster nimporte ki zafer isi mai li pa vrai. Enn sit kestion/repons sa e so but c aide dimun avek zot problem. Bann forum ena plis partisipasion parski to kapav diskit nimporte ki zafer, rod lopinion lezot uswa fer palab)
  • Pena droit mix langaz isi (morisien koz kreol, anglais, francais bien e lor nimporte ki blog/forum to ale, zot mix bann langaz la ansam. Kan dimun fer sa isi, mo esay fer zot konpran ki zot bizin respecte langaz dan ki kestion la finn poze mai lerla zot disparet net)

Pou la plipar morisien, facebook mem ki internet pou zot. Lor la mem ki zot lavi derouler. Li pa fasil sanz sa mentalite la. Avek letan nu ava gete...

Sagitarius 23 Dec 2012

Mo dimann mwa sipa ena viziter pa panse ki zis bann 'Top Kontribiter' ki afise la ki geyn drwa reponn...

gices 23 Dec 2012

Mo panse pa parski dapres statistik ki mo finn colecte, li montrer ki pli boucou dimun contan lir e pa participe dan kominote la. Ena enn la loi si ki apel 80/20 rule (Pareto Principle) ki dir ki zis 20% membre ki kontribuer 80% dan enn kominote.