Eski zot truv nuvo style presente zournal lor MBC korek?

last updated
4 replies
214 views
5 users
0 likes
Khush_Mendossa 03 May 2012
Moi non.

Banla dibout.
Zot trap page ki kav tomber facilement.

Enplus background la vilain net.
Ena fois mo truv sa green background la.
Ban image la fluctuate dans ban rebord.

Ask the Mauritians

What better way to get help with your queries than to ask the locals

Join Community
Ask the Mauritians

Ask your own questions, comment, vote and do more

This is a FREE community. Please follow the guidelines and be polite.
1259 members 1765 topics 5966 posts

4 Comments

gices 04 May 2012
Wai li paret drol sirtou ki dimun finn abitier truv zot presente zurnal la enn lot fason. Mo panser ki pou pran impe letan avan nou abitier r sa nuvo style la.

Mwa si monn remarker ki lecran la bater imper kan to p get li. Mo kwar inn ariv ler pou MBC investi impe largent dan companie la pou ameliore zot service, sirtou zot website la :P
moricien 04 May 2012
mo pa get zournal maurice. tro bom sa.
Iron_Man 04 May 2012
hahaha mbc tro koz politic akoz sa mo pa geter.. ek lorla zot pren ban images depi lot chaine info kuma France 24 tou sa...plito get chaine information lot pays ki get seki maurice la...
gu
gulabis 27 May 2012
Bizin fer petition acheter chaise pou banla.