Ki ban bon zedmo ki zot conner pou moris?

Posted by
10.2K views
18 replies
7 users
gices
Sagitarius
Divesh_Jamal
morisien
anonymous_4
Laisse nu fer enn lalist tou ban zedmo ki ena pou kontext moris. Ena zedmo ki mo ti tander letan mo ti tipti mai monn blier aster. Alor mo penser nu kapav maryer piker, fer enn lalist tou zedmo ici.
1

18 Replies

Sagitarius
Sagitarius Level 2
Kuchu kuchu derier laport: balie
Ki ser to mama pa to matant: centir
Mo'nn ne dan lamer, mo return dan lamer mo mor: disel
Enn kantite pasaze nwar dan enn bato zonn: papaye
Bef dormi, lacord marse: ziromon
Piti bat mama: laklos
Tambur divan, paviyon derier: lisien
1 Reply
gices
gices Level 6
Tambur divan (la cloche?) paviyon derier (lisien la so lacle sa?) ... premie fwa mo p tan sane la..
Sagitarius
Sagitarius Level 2
tambur: li zape li fer tapaz kuma tambur,
paviyon: sa lake balanse ale mem kuma paviyon.
Inn geyn 45an mo'nn tann sa premie fwa.
gices
gices Level 6
Mersi pou clarificasyon la; enn mari vieu zedmo sa!!

Dimun nepli invente nuvo zedmo aster?
Sagitarius
Sagitarius Level 2

Pu papaye anfet bizin dir enn bato ver avek pasaze blan, kan li'arive so destinasion li'enn bato zonn avek pasaze nwar.

redevilers11
redevilers11 Level 1
Disan enba later: Betrav
Fanta enba later: Carrot
ki zafer kuman li nee li mort: peter
1 Reply
gices
gices Level 6
sa zedmo peter la zamai mone tander sa, lol
Sagitarius
Sagitarius Level 2
mo ti conn li enn lot manier: bef kriy ant de montayn.
Divesh_Jamal
Divesh_Jamal Level 1

SAB WEH PA TI PU MAL SI DAN MORIS NU REATRRAP LETEMP PERDI LA PLIPAR MORISIEN NEK P ZET LEKOR LOR SEX P AL MORT SUICIDER. EMPLAS TOU SA LA ARIVER ASIZER ZUER ZEDMO KUMSA KPAV BLIER IMPER TOU NEGATIVITER TOM SAN POZITIVITER ALE MORISIEN BOUZER

Divesh_Jamal
Divesh_Jamal Level 1

C BON MO PA P TRO KONE SA ZEDMO LA PA CIL PU REPONE SA

Divesh_Jamal
Divesh_Jamal Level 1

WEH.... KI SER TO TANTINE ME LI PA TO TONTON HAHA REPONE

Sagitarius
Sagitarius Level 2

?? Ena enn erer kikpar dan sa zedmo(?) la.

morisien
morisien Level 1
1. Ki zafer mo trouv li mai zame li existe?

2. ki zafer kan nu zete zame li tombe?

3. ki zafer pu mo servi li mo bisin zete?

4. ki zafer mo coupe, mo met lor latab, mo servi mai mo pa manze?

5. kot mo ale, mo kot moi..kiete sa?

:)
gices
gices Level 6
hmm, mo pa conne sa ban zedmo la! kot ban repons la?
Sagitarius
Sagitarius Level 2
3: mo nepli sir, l'ancr [bato] uswa l'hamson?
4: cart [zwe]
morisien
morisien Level 1
Sirandann!!!!!!1. lorizon

2. zet enn ley

3. lank bato :)

4. kart :)

5. torti
anonymous_4
anonymous_4 Level 1

ene la pousiere beborde en baric delo?lizier/eye

gices
gices Level 6
Mo coumence lalist la mo mem ar saki mo rapel:

Dilo diboute : canne
Casse serkeiy manz dimun mort : pistasse
Dilo apendan : coco
Guel dan guel 7 pat 4 oreiy : lichien manz dan marmit
Have something to say?
Ask a Question