Ask the Mauritians

What better way to get help with your queries than to ask the locals

Join Community
Ask the Mauritians
1271 members 1770 topics 5966 posts

Ki ban materyo ek zouti bizin pou crepisaz?

last updated
1 reply
694 views
2 users
0 likes
Khush_Mendossa 08 Apr 2013

1 Comment

Sagitarius 08 Apr 2013

To bizin: siman, roksenn fin (02) lave, siman lakol (Crepifix u lezot mark) Servi delo prop pu azout dan melanz. Kantite delo depann lor landrwa ek letan (meteo) Vomie mwins ki plis.

Pou tiers (melanz siman ek roksenn dan enn fason homozenn) siman la bizin lapel ek pios
Pou to aplik siman lakol (lor beton liss: kolonn, bim, plafon) ek to siman krepi (sarze)to bizin plastez ek frotwar
Kan to fini sarze e li'nn sek inpe to bizin pas lareg pu fer seki anplis tombe ek pu rod kot mank sarz.
Kan to'nn geyn en pano plat to les li sek, apre to pas enn vie palet (pinso 6 pous) mouye. Fode enn vie palet ki so pwal inn ize, seki nef pa bon Pas palet egal san tro apiye. Fer atansion kot pa'nn ase sek, pas bien lezerman uswa atann plitar.
Les sek inpe apre pas enn leponz himid avek enn mouvman sirkiler e presion egal partou. Sa li fer finis lor to pano. To bizin fer atansion to leponz pa tro mouye.
Avan to pas leponz, si to pano tro sek anvoy delo dousman ar to palet u ar enn bros mason.
Pu fer bann kwin pano ek bann bor plafon vinn bien drwat kapav servi enn kwinkare Kapav dres sa ar palet mem me parfwa lerla travay la so finis inpe mwin prop.
Pu aplik krepi lor bann rebor laport ek lafnet ena plas bizin servi enn tourel.
Pu geyn enn sarz drwat bizin de lareg pu sak laret ek bann take (bann nespes gro zeping ki kapav ranze ar feray 8-10 mm) Normalman fer 2 e parfwa 3 laret an mem tan [bizin donc 2-3 per lareg.
Pu geyn laret drwat bizin pas kwinron ler fini dres bann rebor .
Kot krepi rebor ek krepi pano zwenn aplik enn tigit lakrem siman (siman ordiner- pa siman lakol- + delo, konsistans lakrem Custard) pu plati lazout la, ar enn tipti tourel mins de preferans. Apre pas palet pu fer finis lor sa lazout la.

Mo kwar mo pa'nn bliy nanie.