Ask the Mauritians

No one knows better than a local and if you're Mauritian, this is the place to belong.

Join Community
Ask the Mauritians
1277 members 1777 topics 5966 posts

Eski kikenn konn matrikil premie avion Air Mauritius, enn Piper PA-31 Navajo?

last updated
created
4 replies
169 views
4 users
0 likes
Sagitarius
ha
gices
Sagitarius 20 Jan 2013

Mo pa pe turv foto sa avion la okenn par. Mo pe pans sey synthetiz enn zimaz par manipilasion grafik foto enn lot Piper Navajo, me pu ki zimaz la konplet mo bizin konn matrikil PA-31 Air Mauritius la.

4 Comments

Sagitarius 28 Jan 2013

Mo'nn fini par turv repons la momem. Anfet avion la ti lwe depi Air Madagascar [se lor enn sit Indien ki mo'nn geyn sa detay la] e li ti oper ar so nimero anrezistreman Malgas. Mwa mo ti pe rod bann PA-31 avek nimero Morisien [3B-N??] samem mo ti pe turn an ron.
Pu kestion la pa res ouver, les mo poste repons la: 5R-MCW

gices 28 Jan 2013

Pou to ferm kestion la, to bizin soizir to repons mem kuma meyer respons :)

ha
hassen 28 Jan 2013

sinon to capave guete lor wikipedia pou plis information lor piper navajo la.

Sagitarius 28 Jan 2013

Zis nimero anrezistreman ki'nn penn lor avion la mo ti bizin. Se dan Encyclopedia of African Airlines lor Google Books ki mo'nn geyn repons la.