Ask the Mauritians

No one knows better than a local and if you're Mauritian, this is the place to belong.

Join Community
Ask the Mauritians
1277 members 1777 topics 5966 posts

Quikene capave dire moi comié couté pou coule ene dale 1600 p2 avec main d'oeuvre compris merci d'avance

last updated
created
3 replies
370 views
3 users
0 likes
ha
gices Sagitarius
ha
hassen 06 Jan 2013

3 Comments

Sagitarius 21 Jan 2013

Aster li pe vinn plito rar ki dimun fer apel a enn lekip mason avek enn betonez pu koul dal. Ena sirtu bann vie masinn an servis, e laplipar bann nouvo mason pa konn servi sa bann betonez la, ki dimann lafors ek inpe konsantrasion [kan turn 'volan' agos, bucket la turn adrwat] Bann ki ranpli bucket abriti: zot tiers variab, zot pa tro kontrol kantite dilo [ki inflians lafors beton] e parfwa zot les papie [bann bout poket] rant dan beton, seki kapav fer dal koule apre.

Plizanpli, aster dimun prefer aste beton pu dal par met kib [m3] Melanz la homozenn e li'ena garanti. Kan aste beton par m3 normalman bizin fini prevwar ki pu fer ar beton ki reste dan laponp kan dal fini koule, parski zot bizin vid laponp la avan zot ale. Pu bann pri par m3 bizin adres ar bann konpanyi la [ena apepre trwa u kat]

Enn zafer ki buku dimun bliye e geyn move sirpriz Kan koul dal seki kout ser se feray. Bizin fer enn griyaz ki kouver sirfas dal la net [mo pa rapel si bizin feray 10mm uswa 12mm]. Lespas ant bann bar li 7 pous. Normalman apar bar feray 1/4 pous ki fer 20 pie longer, tu bar feray sipoze fer 30 pie- mem si mo'nn deza tom lor enn bar 29 pie 6 pous. Kot bizin fer lazout fode lazout la double lor 4-5 pie.

Kot ena dal ki depas beam [dan vid] bizin met cover setadir double sa griyaz feray la lor larzer ki depase plis 30 pous lot kote beam. Setadir si lor enn fas lakaz ena lor 15 pie enn porsion dal 3 pie larzer pe sispann [san beam ek kolonn] bizin apar griyaz feray dal, enn deziem griyaz 60-70mm [dapre lepeser dal] pli laho, 15 pie longer x 6 pie larzer. 6 pie larzer: 3 pie depase + 6 pous, lepeser beam + 30 pous, lot kote beam

Kantite feray varie dapre form dal. Enn-de lexanpl:
1600 p2 [40x40] lor beam [san dal sispann]: 200 bar
1600 p2, 40x40, dal sispann 4 pie lor 1 fas: 235 bar
1600 p2, 30x53'6, lor beam- san dal sispann: 140 bar
1600 p2, 30x53'6, dal sispann L 30+30, 4 pie: 175 bar
1600 p2, 30x53'6, dal sispann L 30+53'6, 4 pie: 205 bar

Tro buku dilo afebli beton: maximom ki fode pa depase: 20 lit par pocket. Sa maximom la pa kapav servi dan tu ka: pu dal li tro buku. Beton pli solid si ralanti so dirsisman, akoz sa mem bizin aroz dal pandan 2-3 semenn. Method pli fasil: bous desarz, ranpli 2-3 pous fonder dilo lor dal- me pa bliye sanz dilo kan moustik koumans ponn

1
gices 21 Jan 2013

@Sagitarius : To ingeniere ou mason twa? Enn top repons sa!

Sagitarius 22 Jan 2013

Mo'nn deza travay dan konstriksion, mo'ena osi enn-de liv lor Civil Engineering ek lor beton arme ki'nn permet mwa konpran bann travay la, me mo pa inzenier. Enn lot nivo sa...