Ask the Mauritians

No one knows better than a local and if you're Mauritian, this is the place to belong.

Join Community
Ask the Mauritians
1277 members 1777 topics 5966 posts

kikene kapav donne moi prix ene pocket ciment , prix rocksand et prix makadam (gravier) actuellement?

last updated
created
3 replies
3.2K views
3 users
0 likes
ha
Sagitarius gices
ha
hassen 07 Jan 2013

3 Comments

Sagitarius 18 Jan 2013

Pri siman ki ti kontrole depi bien lontan, finn liberalize depi plis ki enn an [mo pa pe returv dat exact] Avan liberalizasion pri ti fixe dapre rezion: li ti Rs162 Port Louis, e kot pli ser- dan district Savanne- li ti Rs181. Aster pena pri fixe me dan Port Louis li apepre Rs195. Pu lezot landrwa azout fre kamion ek anfle. Pu roksenn ek makadam vomie adres direk ar United Basalt Products Bann pri kinkayri inpe pli so, e zot interesan zis kan bizin bann tipti kantite- pa pu ranz lakaz.

1
Sagitarius 21 Jan 2013

Aparaman pri siman inn rebese me pa bliye feray.

gices 21 Jan 2013

@Sagitarius : Merci pou bann renseigneman la :)