Ask the Mauritians

What better way to get help with your queries than to ask the locals

Join Community
Ask the Mauritians
1271 members 1770 topics 5966 posts

Zue nirport ki instrimen

last updated
4 replies
1.1K views
5 users
0 likes

Ou pa p kone kotsa ena bon profeser lamizik? Ou pena kass ousa ou impe timid pou al zue enn instrimen? Ek ou envi kone kuma zue nirport ki instrimen? Alalila oun vin dan bon plas! Kuma ou fini konpren sa lozik dans sa lartik la b ou pou lor bon sime vin enn mizisien.

Dabor, less mo montre zot baz lamizik. Ena 7 not ki servi entier lemorn. Nou get sa en premie. Ban not la zot Do Re Mi Fa Sol La Si. Apran sa par ker. Sak not ena 1 frekens. Plis not la apre b so frekens plis for. Mais sa zot pa neseser apran sof si zot ena lintensyon vin enn enzenier son ousa 1 maitre spirituel.

Kan zot fini rapel ban not la b kontinier lir enba.

Tou instrimen zot kumadir 1 klavie pyano. Get sa zimaz la enn klavie pyano sa:

mo zimaz

Aster get karakteristik enn pyano:

mo zimaz

Ou pou remarke ki ena enn lespes repetisyon kumsa: 2 noir 3 noir, 2 noir 3 noir, 2 noir 3 noir. Sak seri 2 noir 3 noir apel sa 1 oktav.

Rapel sa bien. Aster mo explik zot sa lozik la. Avan sak repetisyon 2 noir 3 noir, sa not blan ki avan sa 2 noir la, b apel sa enn not Do. Lerla li normal ki apre not blan Do b gagne Re Mi Fa Sol La Si. Get zimaz emba la zot pou plis konpren:

mo zimaz

Pratik ban not de baz avan kontinier. Aster mo explik zot ban not noir. Seki nou fek geter ti ban not blanc.

Not noir so lozik fasil. Enn not noir so rol c fer enn not blanc plis aigu ousa fer son la vin plis persan. Fer kumadir ou p zue not Do. B premie not noir ki apre Do so nom c Do diez. Aster premie noir ki apre not Re, so nom c Re diez. Zot truver kuma li fasil! Mais aster ena enn twist dan zistwar. Apre not Mi pena oken noir. B alor pena Mi diez! Mais parkont ena Fa diez, Sol diez, La diez. Apre not Si osi pena oken not noir, b alor pena Si diez. Apre Si, b ban not rekumanse... Si, Do, Re, Me...

**Sa lozik la li aplike pou tou instrimen. Nou prend par exemp enn lagitar 6 difil. **

mo zimaz

Sak difil ena so nom ousa not. Nou kumans par emba tou le temps. Difil plis gro (6) saem pli gro difil.

mo zimaz

Difil 1: Mi Difil 2: Si Difil 3: Sol Difil 4: Re Difil 5: La Difil 6: Mi

Zot in remarke ki li pas kumans pareil kuma enn pyano. Selma lozik la pareil. Ala mo explik ou. Avan sa mo explik ou 1 casier kiete sa. Enn casier li literalmen enn zenrr boit. Sak casie fer 1 differen son. Apre sak casier ena 1 bar ki nou apel fret wire (en anglais).

mo zimaz

Nou prend difil nimero 1 (Mi). Si nou grate difil la dans lair ousa ouver, v dir ki nou p zue Mi. Aster si nou met 1 ledoi lor casie nimero 1 sa v dir nou p zue Fa. Si ledoi lor casie nimero 2 sa v dir nou p zue Fa diez. Si ledoi lor casie nimero 3 sa v dir nou p zue Sol. Ou trouve li lozik.

mo zimaz

Aster nou gete kuma enn laflut ousa enn bansuri li parey

mo zimaz

Dans sa laflut la (sanla en banbu) ena 6 trou pou ki lair sorti. Lozik la parey. Ala mo explik zot.

Si nou bizin zue not Do get kuma li pou vini:

mo zimaz

Nou in blok 3 premie trou. Si nou bizin fer Re b nou blok 2 premie trou.

mo zimaz

Mai atensyon! Pou Fa li impe diferan. Nou bizin block zis la moitie premie trou.

mo zimaz

Parkont, pou Sol, nou bizin blok tou le 6 trou. Pou La, nou block 5 premie trou. Pou Si, nou block 4 premie trou. Lerla zot trouve ki apre Si zot pou re gagne Do, kan zot tir zot ledoi lor 4eme trou.

##Asterla, nou apran lakor##.

Enn lakor, li zis enn melanz diferan not. Par exemp ou zue not Do, Mi, Sol ensam lor enn pyano. Pou le momen nou konsentre lor ban lakor de baz. Ban lakor ena mem nom ki ban not. Sa v dir ena lakor Do, Re... depi Si. Zot osi ena lakor diez.

Pou fer 1 lakor mazer (major), nou bizin 3 not. Bizin ena lespas 1 not apre sak not. Sak lakor li kumans par so nom not. Sa v dir fer kumadir nou bizin fer lakor Do, b nou pou bizin zue sa 3 not la: Do Mi Sol ensam. Si nou bizin zue lakor Re b nou bizin zue sa 3 not la ensam: Re Fa diez La.

Parkont si nou p zue Mi, nou bizin zue sa 3 not la ensam: Mi, Sol diez, Si. Kifer li kumsa? B paski lozik dir ou ki bizin ena lespas 1 not apre sak not.

Nou kalkil li ensam. Pou lakor Do: Apres Do ena Re. Sa v dir prochain not li Re+1=Mi. Apre Mi ena Fa. Sa v dir prochain not li Fa+1=Sol.

Pou fer lakor Mi, nou servi 1 ek la moitie 1 not. La moitie not v dir enn not kuler noir. Nou kalkil pou lakor Mi. Apre Mi ena Fa. Sa v dire prochain not li Fa+1+0.5=Sol diez. Apre Sol diez ena La. Sa v dir prochain not li La+0.5+1=Si. Lakor Si li servi mem lozik ki lakor Mi.

Sa v dir pou Si li vin kumsa: Si, Re diez, Fa diez. Re diez ek Fa diez li al lor prochain oktav.

Do mo zimaz

Mi mo zimaz

Si mo zimaz

Aster nou gete kuma fer lakor lagitar. Lozik la pareil.

mo zimaz

Imazin sa desein lao la enn lagitar sa. Pou fer lakor Do ou bizin place ou ledoi lor difil 2 casier 1, difl 4 casier 2, difil 5 casier 3. Difil 1 ek 3 zot ouver. Sa v dir pou fer lakor Do, ou bizin prend depi difil 5 ou grate depi difil 1. Ou pas bizin zue difil 6.

Get lozik la: Dan 1 lakor Do ena not Do, Mi, Sol. B pou li fer mem son lor enn lagitar nou soizir zis sa 3 not la lor ban difil. Ou kav servi difil 6 osi. Ou met ledoi lor difil 6 casier 3. Kifer sa? Casier 3 so not li Sol. Kifer zot pa kav zue difil 6 la ouver? Paski pas kapav fer repitition 1 not dan 1 seri de 3 not. Sa v dir pas gagne droi fer Mi Do Mi. Li bizin vin Mi Do Sol. Zot in remarke ki seri la parey kuma difil 1, 2, 3.

Ala ban not de baz zot desein. Kot ena poin rouz ou bizin plas ledoi. Si poin rouz lor enn not sa v dir li ouver. Si pena nanyein b pas zue!

Re mo zimaz

Mi mo zimaz

Fa mo zimaz

Sol mo zimaz

La mo zimaz

Si mo zimaz

Avan fini mo don zot 1 guide pou ki zot kapav kompren nirport ki lakor ki zot trouve lor internet.

La plipart website pou en anglais. Alors memoriz sa bien. En anglais: Do=C Re=D Mi=E Fa=F Sol=G La=A Si=B

Ban lakor miner v dir ban lakor ki zot son plis grav ousa 'triste'. Lor pyano pou er 1 lakor miner, zot nek rekil 2eme not par 1 kaz. Par exemp Do miner = Do, Re diez, Sol. Lor ban sit zot pou truv 1 lakor Do miner ekrir kumsa: Cm (C=Do, m=miner).

Si zot envi apran ban lakor par ker (sa osi top net mais bizin konpren lakor kiete sa avan) b mo konsey zot al lor sa sit la: Lakor la guitar ek pyano

Pratik fer vin bon!

Khush_Mendossa
Khush_Mendossa Published 09 Jul 2012

4 Comments

Ashil_Guy 22 May 2013

to pa ti kapv met enkor notes la guitar la mo p vin fou r rod sa notes la

yash_ash 19 Aug 2012

To zuer piano toi aussi Khush? Merci pou sa l'article la!

gices 11 Jul 2012

Zoli lartik sa khush! Bann zimaz la top net :)

To pa kapav fer enn tutorial pu zuer 1 sega popiler (sipa bhai aboo ou soi enn lot) lor lagitar?

Khush_Mendossa 12 Jul 2012

Mersi! Sa osi on the way la :)