Ask the Mauritians

What better way to get help with your queries than to ask the locals

Join Community
Ask the Mauritians
1271 members 1770 topics 5966 posts

Kot vend gillet par-bal Moris?

last updated
4 replies
151 views
3 users
0 likes
Khush_Mendossa 17 Jan 2013

4 Comments

gices 18 Jan 2013

Si li ilegal pou to ena fizi dan moris, mo kwrar ki gilet bar bal li pa enn zafer ki pou vander dan pays la non? Nek lapolis ki pou bizin sa pou zot proteksion. Ki to panser twa?

Khush_Mendossa 20 Jan 2013

Mais li pas illegal pou protez nou mem kont ban firearms. Pan truv sa dans oken act. Tro buku voiyou ena fireamrs dans sa pays la.

gices 20 Jan 2013

Li vrai ki boucou dimun ena fizi san permi mai eski to pou met sa gilet la tou-le-tan kan to sorti?

Khush_Mendossa 21 Jan 2013

Non zis kan mo p al laguerre lol..