Ask the Mauritians

Sharing local knowledge to make information more accessible to Mauritians, expats and tourists

Join Community
Ask the Mauritians
1307 members 1838 topics 5966 posts

Kot landrwa apel Siwusagar u Raman Osman

last updated
created
3 replies
602 views
4 users
0 likes
Sagitarius sphinx
Yo
Bien ki mo turv extravagan sa koutim ki pe instore, kot aster pe fer enn kantite seremoni lor samadhi Sir Seewoosagur Ramgoolam, kot amenn tu viziter ofisiel etranze depoz fler laba; bien ki mo pa dakor ar sa fason pe efas nom tu lezot dimun dan l'histwar post-indepandans e pe atribiye tu progre ki nu peyi inn fer a zis SSR, mo panse nu ti bizin ena enn landrwa ki port so nom.

Bien sir ena enn ti vilaz apel Kewal Nagar me apar bann par laba kisennla cone SSR ti apel Kewal. Ena buku bann landrwa dan Moris ki port bann nom dimun. Bann dimun ki pa neseserman inn zwe enn gran rol dan l'histwar nu peyi, me purtan zot nom figire lor map. Alor kifer pa kapav azut nom nu premie sef guverma ek premie guverner Morisien.

Mo panse nu ti bizin donn de landrwa ase gran, pa tro izole, zot nom. Mo panse ki si donn nom SSR enn landrwa li meyer nu ekrir li Siwusagur ki Seewoosagur. Mo kwar ki kumsa li pu plis morisianize e mwins personalize.

Ki bann landrwa ki ti kapav re-nome? Sirtu bann landrwa ki zot nom tro long, par exanpl Quartier Miitaire, Chemin Grenier, Riviere des Anguilles, Riviere du Rempart, Plaines des Papayes.... Quartier Militaire ar so pozision ant l'Est ek sant Moris ena buku potansiel devlopman; so bann later a l'Est ek Sid( ant Providence ek Vuillemin ) ideal pu extansion landrwa la e so evolision an enn lavil ziska pli tar. Si bien planifie sa nu kapav geyn nu premie lavil ki pa finn kree par bann colon. E nu ti kapav apel li Siwusagar.

Sir Raman Osman mo kwar bien inn ne Bon Air. Pre par laba ena trwa landrwa avek bann nom longer la semenn: Morcellement St Andre, Plaine des Papayes ek Fond du Sac. Laba osi ena later dan pozision ideal pu enn devlopman urbin (rezidansiel sirtu) ki pu bien neseser biento avek krwasans ki'nn deza ena dan popilasion. Mo pe pans sa lespas a l'Uest Plaine des Papayes ant Fond du Sac ek Morcellement St Andre, kot kapav ranz -avek inpe plis planifikasion ki ayer- bann batima rezidansiel, comersial, etc e ki capav apel Raman Osman.

Pa lir sa lartik tro vit. reflesi enn tigit lor nide la. Sey reflesi obzectivman san okenn panse politik. Ki ou panse lor la?

Sagitarius
Sagitarius Published 20 May 2011

3 Comments

Ask the Mauritians

Sharing local knowledge to make information more accessible to Mauritians, expats and tourists

Ask the Mauritians

Get help with your own questions, discover what's new and talk with people doing the same thing

This is a premium community exclusive to our members to discuss all things Mauritius where some of the discussions have been made public but read-only for you to get a taste of what it's like on the inside. Membership is £2.99 (approx. Rs135) for 30 days access, collected through Paypal and can be renewed or cancelled as you see fit.
1307 members . 1838 topics . 5966 posts
sphinx 27 May 2011
hey, pas facile lire creole la, gagne congolo ek sa, lol
Sagitarius 31 May 2011
Kitfwa akoz sa mem guvernma pe introdwir Kreol kuma enn size dan lecol. Mwa mo capav lir Kreol mem vites ki mo lir Angle: lektir an silans, pli vit ki dimun coze; lektir vokal, inpe mwin vit ki normalma mo coze.
Yo
Youyou 26 Dec 2012

moi mo dire dire gouvernment ran ene grand service, aret agace nous le peuple avec met nom politicien et change nom l'endroit ou chemin.
Si non generation future pou croire ki zis SSR ki ti developpe pays...!!!!!!!