Ask the Mauritians

Sharing local knowledge to make information more accessible to Mauritians, expats and tourists

Browse Topics
Ask the Mauritians
1288 members 1808 topics 5966 posts

Eski ena zwif(Juif) dan Moris?

last updated
created
10 replies
284 views
8 users
0 likes
Huria-Al-Bahar 02 Dec 2011

10 Comments

Like what you see?

Our one-click login makes it easy to share your thoughts. You can ask your own questions, get email notification of replies to your posts, add your comments, and give a thumb-up to the things you like.

Just use your Facebook/Google/Clever Dodo account to login.

Sagitarius 23 May 2012
Ena enn simitier zwif dan Moris- dan lesid mo kwar. Ti'ena enn zwiv ti prprieter enn magazin soulie ek akseswar fam dan Rose Hill. Mo'nn bliye nom magazin la; pa cone si li'ankor existe.
moricien 01 Apr 2012
Wai, ena juifs dan moris, mai zot en minorite. bien rare to pou truv zot. zot pena oken legliz ziska ler, zis 1 ti place pour zot priY!
yonne 07 Feb 2012
zamer mn truv zwif dns moris par cont dns langleter truver bien, zot fason habiler tt n lot kaliter mem, aster kapav zot pratik li en secret ici (?!)
punisher 01 Feb 2012
oui ena juif dans maurice , ban juif ti vin maurice en 2eme guerre mondial ena bcp kin fini mort , ena kin rente dans zot pays , mais ena bien tigit kin rester.
Madeleine_Stella 28 Jan 2012
Dapre moi pena zuif dan moris. Jamais mone trouver ek pou 1 comunaute exister bizin ena assez dimoune pou pratik religion la.
gices 06 Dec 2011
Mo pa finn truv zuif dan moris ziska ler, mai kapav ena. Normalmen si ena enn minorite, pa pou ena enn leglise dedier a zot, pou plito ena enn ti baz kot zot pou ale fer lapriyer.
Huria-Al-Bahar 07 Dec 2011
mersi pou to repons Gices...en pasan mersi pou linformasion lor mo lot kestion la si, mo pann resi dir twa mersi laba akoz monn met to repons meyeur repons ek mo nepli kav met komenter...:D
gices 09 Dec 2011
pena problem...si mo gagne plis linformation lor bann zuif, mo pou fer twa conner..mo pou deman enn bann camaude pou geter si zot conner
Huria-Al-Bahar 11 Dec 2011
:D ok...pa blier moi...
Huria-Al-Bahar 04 Dec 2011
mo anvi kone si ena bann dimounn ki swiv relizion "Judaisme" dan Moris ek si zot konn kit dimounn ki zwif...eski zot ena 1 legliz isi?