Ask the Mauritians

Sharing local knowledge to make information more accessible to Mauritians, expats and tourists

Join Community
Ask the Mauritians
1307 members 1838 topics 5966 posts

Eski bann la boutik enkor donn dimun credi pu acheter zot komisyon?

last updated
created
13 replies
243 views
8 users
0 likes
gices 14 Sep 2012

Lontan buku dimun ti p pran zot ration lor credi. Popiyeter la boutik la ti p gard enn ti carnet pu met tu komisyon ki bann client la ti p pran apre la fin di moi, client la vinn paye zot konte.

Aster akoz ena buku supermarche partu partu, dimun prefer ale laba parski ena pli gran choix mai pa gagne credi dan supermarche.

Mo ti zis anvi conner si bann dimun enkor gagne credi dan bann ti la boutik ki ankor exister?

13 Comments

Ask the Mauritians

Sharing local knowledge to make information more accessible to Mauritians, expats and tourists

Ask the Mauritians

Get help with your own questions, discover what's new and talk with people doing the same thing

This is a premium community exclusive to our members to discuss all things Mauritius where some of the discussions have been made public but read-only for you to get a taste of what it's like on the inside. Membership is £2.99 (approx. Rs135) for 30 days access, collected through Paypal and can be renewed or cancelled as you see fit.
1307 members . 1838 topics . 5966 posts
akilesh32 15 Jan 2014

oui zot p encore done credit

na
nausheshad 03 Dec 2013

oui encor ena li sa samem ki fair ban laboutik travai pli bien sa

Fleuriot_Flore 01 Nov 2012

oui la boutik enkor done credit,mais c vraiment dommage a la fin de mois on frequentent les grans supermarche et vers le 15 'quand poche ine vide'on retourne vers la boutik pour le credo ,sinon je veux ajouter dans le passe dans les annees 80 je n'oublieria jamais notre carnet ration de couleurs rouge et la famille n'arrive jamais a payer le tout,chaque mois ene la queue rester...

Sagitarius 23 Oct 2012

Dan mo landrwa ena enn laboutk ki bien kontan donn kredi. Kan pena buku kliyan [09:00-14:30] sa madam ki okip laboutik la fer bann travay artistik pou pas letan. Li konn fer 4 vinn 9, par exanpl li kapav fer Rs1400. vinn Rs1900.

Khush_Mendossa 23 Oct 2012

Rs1400 vin Rs1900? sa ki mazik sa??

Sagitarius 23 Oct 2012

To pran enn sif 4 ki'nn ekrir ar plim: si to ferm so lah0 li vinn enn 9. To arondi so bann kwin bien e kumsa to'nn azout Rs500 lor kont la.
Bann dimun ki pran kredi pa kapav tro diskite si zot turve ena erer: zot per dimun kwar zot pe fer tapaz zis pou pa peye.
Ar karacter linprimri 4 ek 9 pa resamble ditou, me ar plim pena bel diferans.

Khush_Mendossa 23 Oct 2012

Eh wai to ena raison. Top net sa.

Iron_Man 14 Sep 2012

oui kot mo rester ena 2-3 la boutik encr donne credit ou soi laisse aller si mank 1 tigit casse....la bas sakene kone so camarad akoz sa zot fer confiance...

gices 15 Sep 2012

Observasion ki monn fer, c dimun prefer ale supermarche pu fer zot "gro" shoping apre si zot mank kitsoz, zot ale pran li dan la boutik ki pre ek zot. Eski kumsa mem ki zot fer dan to fami?

Iron_Man 16 Sep 2012

oui li a peu pres kumsa em...

Khush_Mendossa 14 Sep 2012

Wi buku dimoun enkor viv lor credit. Buku place mo truv dimoun prend credit dans laboutik. Tou depan komer to kon boutikier la. Ena fois kan mo mank kass li laisse passer.

gices 15 Sep 2012

Wep, tou depann lor konfians ki comi la ena ek twa. Mo p truv moince la boutik ki ti ena avan aster. Mo p panser akoz supermarche p ouver dan tou plas, sa p afecter bann ti la boutik. Ki to panser twa?

1
Khush_Mendossa 16 Sep 2012

Mne truver ki ban ti laboutik in kumance innover. Avan zot ti p vand zis ration. Aster buku zafer plis kuma ban gadgets, electronics tou kalite gato. Competition la vraiem for!