Ask the Mauritians

No one knows better than a local and if you're Mauritian, this is the place to belong.

Join Community
Ask the Mauritians
1277 members 1777 topics 5966 posts

Eski fimm Cigarett inn ferr pu bann dimounn VIP?

last updated
created
5 replies
170 views
5 users
0 likes
he
hemraj123 13 Nov 2012

Moi mo enn middleclass dimounn, mo enn simple fimerr cigarett depi mo lazz 18 ans, mo fimm 10 cigarett par zour, moriss sak lanE p mont prix cigarett par 15 Rupi... Actuelment aprE budget 2013, enn pack cigarett inn vinn 130 rupi :( , Ni gagn droit vann pakE 10 ni bann laboutik vann cigarett detayy

Zottu konn sa bien ki enn fimerr cigarett pa pu kitt cigarett but a sak budgE banla p mont cigarett so price!!!!

Eski cigarett finn vinn enn business ou banla p rodd dia nek ban VIP ki gagn droit fimE?

5 Comments

Sagitarius 13 Nov 2012

Sigaret pa bon pu lasante, sa li'enn zafer ki personn pa kapav konteste.
Mwa kan mo ti ti'ankor adolesan mo ti pe fime. Mo ti'nn ariv enn pake par zour. Kouma mo'nn arete?
Mo ti'abitie al naze dan larivier. Mo pa ti konn naze, mo ti zis plonze. Mo ti'ena zis ase lesouf pu ariv dan lot bor an apne. Avan mo zete tuletan mo ti fim enn sigaret. Enn zour mo'nn fim de apre mo'nn plonze. Mo'n manke mor. Ariv trwa kar distans lesouf fini. Rakonte kouma mo'nn sa pu fer tro long. Me mo'nn aret fime net mem zour. Aster mo pa siport loder sigaret ditou.

Mo nepli fimer depi sipa komie banane, me mo pa kwar tu lalwa anti-tabac bon. Bann dimun ki pa kapav aret fime pa pu'aret fime kan mem komie tax met lor sigaret la. Kan sigaret monte me dimun kontiyn fim parey, sel rezilta se ki lamone pu zot bidze personel u familial diminie. Lerla lalwa la pena okenn lefe pozitif me li'ena enn lefe negatif ki, sa osi, personn pa kapav konteste.

gices 13 Nov 2012

Pu to konpran kifer cigaret tou letemp monter dan bidget, to bizin konpran sicologi deriere sa. Guverneman la koner ki cigaret li pa enn nesesite dan lavi enn dimun. Saki importan c manze, bwar, enn toit lor to latet. Si enn dimun p kapav acheter cigaret, li enn kitsoz lux sa. To pa pou ena oken point konte guverneman parski nimporte ki fason to geter, cigaret li ena zis negativite. Tou sorte kalite malad to gagner r sa ek pena oken zafer ki to kapav dir pu montrer ena kit lavantaz dan fime. Eski guverneman kapav monte pli delo tou le lane? Non, parski li enn nesesite pu tou dimun.

Guverneman la pa gagne to traka li. Li pu fer twa koner ki cigaret la koz buku problem mai li pa kapav anpess twa fime. Tanke ki li pu kapav taxer bann zafer, li pu fer li.

Khush_Mendossa 13 Nov 2012

Mo truv sa super ki cigarett in monter. Sois ban fumeur realiser ki zot bizin areter sois zot continuer depens plis buku, akoz kan zot truver zot lasante in gat net, zot impotent, zot gagne malad latet, criz kardiac, poumon p mort, lerla zot rode gagne traitment gratuit dans lopital. B sa pas kav tolerer sa. Laise banla mem paie plis buku, kumsa kav fer traitment ek sa kass la.

Tou fimerr cigarett kav aretet fimer. Al diman nirport ki docter lor planet la. Mais si zot pas envie b, li bon pou zot ki cigarett in monter. Mo pas tro dakor ek gouvernment, mais ceki lin fer pou cigaret li bon. Mo kon buku fimerr kin areter, y compris moi. Ek banla ti p fim buku. Alors pas dire ki "Zottu konn sa bien ki enn fimerr cigarett pa pu kitt cigarett".

En bref, gouvernment p rode dire: "sois to ress fimer kuma enn ignorant, sois to areter!"

Pas prend moi mal mais, bizin koner ki p fer ek lavie la.

he
hemraj123 13 Nov 2012

Si kumsa banla gagn traka nou lasantE, plito banla ti ferr sa vinn illegal...Mo ti pencE nou dan enn peyy libb, si li legal pu fimE, li bizin egall pu too communotE... Re Lirr mo kestion bien, "Eski fimm Cigarett inn ferr pu bann dimounn VIP?" Prix la montE sa ferr aukenn l'effE pu bann fimerr gagn gro salerr... Sa p affectE nek bann middleclass... Eski sa ve dirr bann tii dimounn pa gagn droit fimE? Eski sa vedirr nekk bann dimounn gagn gro salerr gagn droit fimE??

Si to pa enn fimerr ou nepli enn fimerr, sa kestion la li simplement pa concern toi parski to pa pu kapavv donn judgment fair pu sa kestion la... Parski mo pann demann kiferr price la inn montE...

Khush_Mendossa 13 Nov 2012

Relir mo repons.