Ask the Mauritians

Sharing local knowledge to make information more accessible to Mauritians, expats and tourists

Join Community
Ask the Mauritians
1307 members 1838 topics 5966 posts

Longanis, traitair, sorselri, diab, magi nwar problem superstysyon dan moris

last updated
created
18 replies
3K views
9 users
0 likes
gices
sh
yash_ash Khush_Mendossa
Ba
Buku morisien extra superstysye – zot kwar dan longanis et zot panser ki ban la pou kapav rezurd zot ban problem ki zot p geyner. Ou kapav panser ki nek ban dimun ki pena ledykasyon ki pou tom victim ban trik kumsa mai ena tou sort kalite dimun depi nimporte ki kominote et nimporte ki nivo dan societe ki kwar ladan. Pa panser ki si sa dimun la avoca ou soi p roule dan enn bel baniol, ki li pa kwar ladan; ou pou geyne sok ou mem!

Pou sa travay longanis la, pa bizin ena bel sertifica sa – ou nek bizin koner kuma couyonne dimun pou bez zot cass. Ena bel lamonai ladan ek bien tigit depans. Ou bizin 2 paket cart, enn bobin difil nwar, imper zeroff, sandal ek camphr. Dan moince ki rs200, ou kapav geyn sa ban zafer la ek si ou resi konvainc ou premie klian, ou kapav geyn rs10,000 (enn profi rs9800). Enn zoli lamonai, non?

Akoz mentalite buku morisien ek superstysyon ki dimun encourazer depi lenfans, enn traler dimun vilnerab tourne vers traitair pou sorti dan problem. Nek panser ou mem letan ou ti tipti, ki ban superstysyon ou fine tander – si ou laiss seveu larger apre 6hr, diab pou rent ar ou, bisin pa taille zongle apre enn certaine ler, kan retourner aswar, bisin rente par ledos, ou soi bizin met sou-vetman enba laho. Ban superstysyon la vine pli konkre letan ou truv lor lacroizer, coco-banan, cass ek ena foi pizon mort tou. Dan simitiere kot grande-croix, pli bezer enkor – kok ki fine fer sacrifis, disang, foto dimun etc.

Ena dimun vraimem kroir dan sa ban zafer la. Si zot loto enpan la, zot dir dimun ine met lizie lor zot, alor bizin get longanis pou tir sa ban soy la. Si zot kontan enn dimun mais dimun la pa kontan zot, zot pou al kot traitair pou fer dimun la kontan zot. Nimport ki malsans ki ariver ou pou nimport ki pretex, dimun al donn zot cass longanis. Si longanis vraimem ti ena kit pouvoir, kifer la pa servi sa pou geyn lecourse ou loteri? Kifer li bizin fatig so latet ar problem lezot dimun? Pa penser ki li p fer sa pou aide dimun parski si vraimem li envi aide ou, li pou fer sa san deman cass.

Mentalite la pa pou sanzer sa; tanq ki dimun contign kwar dan malgas (ekrir nom dimun zot envi fer ditor lor kapsil apre al kouloute sa lor pied tamarin), dahine (kokin tibaba), diab (al ramas later simitiere kot dimun ki fine fek enterer) ek contign nuri minis-prince ar sardine, cigarette ek rum, ban longanis pou vine pli riss.

Si ou kone kit superstisyon ki ban finn mentioner dan sa lartik la ou soi ou ena lexperians dan sorcelri/magi nwar, partaz sa ek nou dan komentair enba., mersi.

gices
gices Published 20 May 2011
Gices Abraham is the founder of Clever Dodo. He's a life coach and advocates the practice of MAM (Movement/Arts/Meditation) for a well-balanced and happy life. Born in Mauritius and now living in the UK, he usually blogs about fitness, music, spirituality and driving topics to pass on his knowledge.

18 Comments

Ask the Mauritians

Sharing local knowledge to make information more accessible to Mauritians, expats and tourists

Ask the Mauritians

Get help with your own questions, discover what's new and talk with people doing the same thing

This is a premium community exclusive to our members to discuss all things Mauritius where some of the discussions have been made public but read-only for you to get a taste of what it's like on the inside. Membership is £2.99 (approx. Rs135) for 30 days access, collected through Paypal and can be renewed or cancelled as you see fit.
1307 members . 1838 topics . 5966 posts
Khush_Mendossa 15 Jan 2012
mo diman moi kifer pena 1 ministere anti-sorcellerie!
2
Ba
BadFundodo 03 Feb 2016

Eski longaniste lier avk frit longane? aha

Fleuriot_Flore 01 Nov 2012

Mone tandir qui 70 % dimun qui frequente legliz zot frequente longanis ,bizin fer ene survey nu check sa ,peut etre qui zot truver qui bondie trop tarde pu agir zot tourne vers les autres sources et apres demain zot regrette zot sort,et mo ti envi azouter qui longanis.marchand ambulant ou taxi marron li forme parti dans nu folklore sa et li ena ses beaux jours devant lui et c pas demain que cela va s'arreter.....

anonymous_4 18 Aug 2012

Ca larticle la bien exagerer!Trouver ou manke lexperience!Ou dja truv ene fam rier ek koze avek ene gro la voix zom!Croire moi kan ine arive 2hr du mat li pa amusant dutou!Lexistence bane force oculte pa depan lor to croyance!Pouvoir la limiter lor prediction bane gain kuma lotterie lekourse ek surtou la mort!Ki dir toi ki tou longanis pran largent!Apres ou bizin kone fer difference entre traiteur, longanis, batteur carte etc pa mettre tou dan mem panier. Saken ena so grade pouvoir et pratik de magie blanche ou noir!Ou p coze parski zamai ou finn truver!Dimane ou camouad kine ramas beze ek ki docteur san soulier ine reci soigne zot!Seki to bizin compran ceki dimoune kine gagne don la naturel c zot ki genuine. Bane seki nale rode ou aprane ou ki nu apel bane zouvrier c ca bane charlatant la ki p gate ca travail la!

Khush_Mendossa 18 Aug 2012

Lartik la koz lor longanis, pas lor geriser! Ban geriser vraiem ena pouvoir natirel ek mne deza fer lexperiens la.

Mo ti fer interview enn cam mari lonten mais youtube in tir li telmen mo ti ena copyright infringement a lepok lol..

Mo rakont zot li kanmem: Li ti p expliker kuma longanis ti amen so kuzin mare o vacoas, ti kokain tou so bizou lerla ti fer li perdi dans la foret labas. Li ti mari per pou rakont sa kiken alors li ti koz sa zis ek fami.

gices 18 Aug 2012

@anonymous : Monn ekrir lartik la dapre mo propre lexperians. Si to panser ki sa ban kalite dimun la kapav aide, b to libre pu fer saki to anvi.

@khush : karma pu gagne li apre sa :)

yash_ash 23 Apr 2012
@Kush: MDR, that's a brilliant idea and you could be the one eh ! xD
yash_ash 23 Apr 2012

Oui mais li pas croire dans Dieu mais au Diable O.o Bien bisin koz r li bien sa. Li croire tout zafer passe par longanis. In some yrs, mo esperer ki sa ban cinema la pou diminuer dans maurice. Zot mank rol sa ban soi disant traiter la, zot p zouer r difE O.o pffft --' bsn fr n campagne ou sensibiliz banla ROFL.

yash_ash 22 Apr 2012

Depi mon fine ale leglise (mo dan l'assemblE) kot ban dimun gran ker, pa fine demande moi coco, banane, kass rien ek fine prier pou mw :) l'onction bon Dieu fine dessan. tou sa mo fine ggner gratuitement san bisin ale kot traiter. ban traiter ban gran menter, zot nek kntnt kass, mo fine deja essaie ale labas, pli gran errer mn fr dn mo la vie sa !!!!! mo nani encore ale labas akz li croire so problem pu ressourdre labas,mo rod amen li kot n vrai Dieu mais li croire dn so Diable li ! mo bsn lire li sa larticle la. merci bkou.. cki pa kner ki apel l'onction de Dieu, b c kan to prier, to ferme to lisier, dan lesprit n gendre de pluie tombe lor toi ;) c spirituel sa ! AMEN (Y)

gices 23 Apr 2012
Extra difisil pou tir ban dimun ki daza ladan. Pa fasil pou sanz fason panser ban vier dimun si mai a la fin to bizin panser c to nani sa, alor to bizin fer to mieu pou to retir li dan sa clan longanis la.
sphinx 27 May 2011
mo croire mo bisin lance moi dan sa cariere longanis la temporairement, kapav gagne casse acheter 1 bon loto, haha
sh
shania 08 Sep 2011
huh si sa bane afer longaniste ou traiter la ti pou n chose vraie pirsone pa ti pou ena problem lavi ti pou parfait dimoune kouman capve kouyon koumsa
gices 08 Sep 2011
@shania : Byenveni lor CleverDodo :)

Tonn byen dir, si longanis ti kapav resud tou problem dimun, person pa ti ou ena oken traca; tou dimun ti p viv dan larmoni
sh
shania 08 Sep 2011
yeah dimoune nepli kne ki pou fer zot ena tro boukou l'argent sa l'argent ki zot p done traiteur ou koi la zot ti cpv dne sa donation dan n couven ou koi
gices 08 Sep 2011
Wi, donasyon ti pou xtra bon mai dimun panse plis pou zot ki pou zot camuade. Li pli dificil pou sanz mentalite dimun sirtu si zot finn grandi dan bann fami kot zot ti kwar dan siperstysyon...
sh
shania 08 Sep 2011
yeah apel sa dimoune hypocrite ,sameme dimoune la si to pou demande li n 100 roupie prete ou donasion li pou plainye
sphinx 09 Sep 2011
eh zot pe gat mo carier la, mo pre pou gagn mo diplom dan sorcelri la, lol
sh
shania 09 Sep 2011
@sphinx hahahahaha mange r li my friend pa blier fer nou kne kan to pren to diplome,